Menu

Dividend

Voorgesteld dividend 2019

Vanwege de financiering van de transactie met Sandd en de daarmee samenhangende integratiekosten verwacht PostNL tijdelijk boven het streefdoel voor de leverageratio uit te komen. In overeenstemming met het huidige dividendbeleid keert PostNL geen dividend uit zolang de leverage ratio hoger is dan circa 2x. Eind 2019 was die ratio 2,6x. PostNL stelt over 2019 een dividend voor van € 0,08 per gewoon aandeel (2018: € 0,24). Dat is gelijk aan het interimdividend 2019 dat in augustus 2019 is uitgekeerd. Dit voorstel wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die op 14 april 2020 wordt gehouden. Er zal geen slotdividend worden uitgekeerd.

Dividendbeleid

Op 21 februari 2020 heeft de Raad van Bestuur met instemming van de Raad van Commissarissen een aangepast dividendbeleid goedgekeurd dat is afgestemd op de KPI’s voor genormaliseerd EBIT en de free cashflow. De belangrijkste elementen van dat beleid zijn:

  • Er wordt dividend uitgekeerd onder de voorwaarde dat PostNL correcte wijze binnen het vastgestelde financiële kader is gefinancierd.
  • Het streven is een dividend uit te keren dat zich in belangrijke mate in lijn met de bedrijfsresultaten ontwikkelt.
  • Pay-out ratio van circa 70-90% van het genormaliseerde totaalresultaat.
  • Contanten of aandelen naar keuze van de aandeelhouder.
  • Interimdividend van ~1/3 van het dividend in het voorgaande jaar.

PostNL verwacht de dividenduitkering (die tijdelijk is opgeschort in verband met het effect van de Sandd-transactie) binnen 12 à 24 maanden na de afronding te hervatten.

De toepassing van het dividendbeleid is afhankelijk van de financiële resultaten en het eigen vermogen van PostNL. Niettemin kan de Raad van Bestuur met goedkeuring van de Raad van Commissarissen het aan de reserves toe te voegen bedrag vaststellen in het licht van specifieke omstandigheden. Het dividendbeleid van PostNL zal jaarlijks worden bezien om te borgen dat het in lijn is met het financieel beleid van PostNL en dat PostNL dividenden zal blijven uitkeren.

Definitie genormaliseerde totaalresultaat

Het genormaliseerde totaalresultaat wordt gedefinieerd als winst toekomend aan aandeelhouders van de moederonderneming vóór belasting gecorrigeerd voor significante eenmalige posten en bijzondere posten (inclusief reële waarde aanpassingen)

Statuten en dividend

Preferente aandelen

Als er preferente aandelen B zijn uitgegeven, keert PostNL eerst dividend uit aan houders van deze preferente aandelen B ter hoogte van een percentage dat gelijk is aan het gemiddelde van het 12-maands EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate). Dit percentage wordt gewogen naar het aantal dagen waarover de uitkering plaatsvindt. Het percentage wordt verhoogd met een opslag van minimaal één procentpunt en maximaal drie procentpunten.

Gewone aandelen

De Raad van Bestuur van PostNL stelt vast welk deel van de winst aan de reserves wordt toegevoegd. Dit gebeurt na uitkering van dividend op de preferente aandelen B (indien van toepassing) en na goedkeuring door de Raad van Commissarissen. Daarna wordt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgesteld om het deel van de winst dat overblijft na toevoeging aan de reserves uit te keren als dividend op de gewone aandelen.

Wanneer geen dividend?

PostNL N.V. keert geen dividend uit als het eigen vermogen daalt tot onder het nettoresultaat. Dit is de som van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal en eventuele door PostNL aan te houden wettelijke of statutaire reserves. 

Indien PostNL N.V. over een jaar verlies heeft geleden, wordt over dat jaar geen dividend uitgekeerd. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk. In de hierop volgende jaren kan alleen dividend worden uitgekeerd als het verlies is goedgemaakt door in navolgende jaren geboekte winst.