Menu

Dividend

Progressief dividend voorgesteld

PostNL zal de AVvA een keuzedividend over 2018 van € 0,24 per aandeel voorstellen. Dit komt overeen met een pay-out ratio van 80% van het onderliggend net cash resultaat van €138 miljoen. De pay-ratio is hoger dan de 75% die in ons dividendbeleid staat, zoals we eerder hebben aangegeven. In augustus 2018 is €0,07 per aandeel uitgekeerd als interim-dividend. Na goedkeuring door de AVvA zal het finale dividend van €0,17 worden uitbetaald, naar keuze van de aandeelhouder in gewone aandelen PostNL of in contanten (default). De als stockdividend uit te keren aandelen worden volgestort ten laste van de agioreserve als onderdeel van de uitkeerbare reserves, vrij van bronbelastingen in Nederland.

Dividendkalender 2019

Final dividend 2018
18 aprilEx-dividend datum
23 aprilRecorddatum
24 april - 8 mei, 15.00 uurKeuzeperiode
10 meiBetaalbaarstelling
Interimdividend 2019
7 augustus     Ex-dividend datum
8 augustusRecorddatum
9 augustus - 23 augustus, 15.00 uurKeuzeperiode
27 augustusBetaalbaarstelling

Dividendbeleid 2017

  • PostNL streeft naar het uitkeren van progressief dividend dat grotendeels gelijke tred houdt met de ontwikkeling van zijn operationele resultaten. 
  • Voorwaarde voor het betalen van dividend is een leverage ratio (gecorrigeerde netto schuld /EBITDA) dat niet meer bedraagt zo’n 2x. 
  • PostNL streeft naar een uitkeringspercentage van zo’n 75% van het onderliggende netto cash resultaat. 
  • PostNL streeft naar jaarlijkse uitkering van interim en slotdividend in de vorm van keuzedividend, hetgeen inhoudt dat de aandeelhouders bepalen of zij het dividend in contanten of in aandelen willen ontvangen. 
  • Behoudens onvoorziene omstandigheden, zal de uitkering van interim dividend plaatsvinden na publicatie van de halfjaarresultaten plaatsvinden. 
  • Interim dividend zal een derde bedragen van het totale dividend dat over het voorgaande boekjaar is uitgekeerd. 

De toepassing van het dividendbeleid is afhankelijk van de financiële resultaten en het eigen vermogen van PostNL. Niettemin kan de Raad van Bestuur met goedkeuring van de Raad van Commissarissen het aan de reserves toe te voegen bedrag vaststellen in het licht van specifieke omstandigheden. Het dividendbeleid van PostNL zal jaarlijks worden bezien om te borgen dat het in lijn is met het financieel beleid van PostNL en dat PostNL dividenden zal blijven uitkeren.

Definitie onderliggend netto cash resultaat

Het onderliggende netto cash resultaat wordt gedefinieerd als winst toekomend aan aandeelhouders van de moederonderneming gecorrigeerd voor significante eenmalige posten, bijzondere posten, kasuitstroom uit voorzieningen en extra pensioenbijdragen in contanten. Deze normaliseringscorrectie is gebaseerd op het onderliggende cash bedrijfsresultaat, is er op gericht de onderliggende winstontwikkeling door correctie voor kasstromen beter te weerspiegelen en zal in het jaarverslag worden toegelicht.

Statuten en dividend

Preferente aandelen

Als er preferente aandelen B zijn uitgegeven, keert PostNL eerst dividend uit aan houders van deze preferente aandelen B ter hoogte van een percentage dat gelijk is aan het gemiddelde van het 12-maands EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate). Dit percentage wordt gewogen naar het aantal dagen waarover de uitkering plaatsvindt. Het percentage wordt verhoogd met een opslag van minimaal één procentpunt en maximaal drie procentpunten.

Gewone aandelen

De Raad van Bestuur van PostNL stelt vast welk deel van de winst aan de reserves wordt toegevoegd. Dit gebeurt na uitkering van dividend op de preferente aandelen B (indien van toepassing) en na goedkeuring door de Raad van Commissarissen. Daarna wordt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgesteld om het deel van de winst dat overblijft na toevoeging aan de reserves uit te keren als dividend op de gewone aandelen.

Wanneer geen dividend?

PostNL N.V. keert geen dividend uit als het eigen vermogen daalt tot onder het nettoresultaat. Dit is de som van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal en eventuele door PostNL aan te houden wettelijke of statutaire reserves. 

Indien PostNL N.V. over een jaar verlies heeft geleden, wordt over dat jaar geen dividend uitgekeerd. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk. In de hierop volgende jaren kan alleen dividend worden uitgekeerd als het verlies is goedgemaakt door in navolgende jaren geboekte winst.