Menu

Vooruitzichten

Vooruitzichten 2018 en ambitie 2020

Als gevolg van de mededeling over de verkoop van Nexive en Postcon zullen de bedrijfsonderdelen Nexive en Postcon vanaf Q3 2018 worden gerapporteerd als niet-voortgezette bedrijfsactiviteiten. Dit leidt tot:

  • aangepaste segmentindeling met Mail in Nederland, Pakketten (inclusief Spring) en PostNL Overig
  • 2018 outlook voor onderliggend cash bedrijfsresultaat van € 160 miljoen tot € 190 miljoen
  • verwachte marge voor Pakketten (inclusief Spring) voor 2018 van 7,5% tot 9,5%

Omzet

Marge

In € miljoenen

2017

outlook 2018

2017

outlook 2018

Mail in the Netherlands

1.783

- mid single digit

125 (7,0%)

3% to 5%

Parcels

1.382

+ mid teens

140 (10,1%)

7,5% to 9,5%

PostNL Other / eliminations

(440)


(24)


Total

2.725

+ low single digit

241

160 - 190

We moeten onderkennen dat de invoering van de conclusies van de postdialoog gevolgen zal hebben voor onze bedrijfsvoering bij Mail in Nederland en onze kostenbesparingsplannen naar de toekomst toe. We hebben er vertrouwen in dat het tempo waarin de kostenbesparingen zich realiseren zal gaan versnellen, gelet op de robuustheid van onze plannen. Maar de mogelijke veranderingen in de Nederlandse postmarkt maken het moeilijk om een verwachting te geven voor de exacte besparingen, de fasering daarvan en de daaraan gerelateerde cash uitgaven in de periode naar 2020. Afhankelijk van de snelheid waarmee regulering wordt aangepast en andere maatregelen worden genomen, verwachten we voor de zomer van 2019 meer te kunnen zeggen over de verwachte financiële gevolgen. Bij Pakketten (inclusief Spring) blijven wij ons focussen op het realiseren van onze ambitie om een solide onderliggend cash bedrijfsresultaat marge te realiseren met een stijgende omzet naar 2020.

Een volledige aansluiting van de historische cijfers van de gerapporteerde segmentresultaten en de aangepaste segmentresultaten is beschikbaar op onze website.

Gepubliceerd 6 augustus 2018

Waarschuwing over toekomstgerichte uitingen:

Omdat toekomstgerichte uitingen betrekking hebben op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich kunnen voordoen in de toekomst, bevatten deze uitingen naar hun aard risico’s en onzekerheid. Deze toekomstgerichte uitingen bevatten bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die buiten de invloedssfeer van PostNL liggen, onmogelijk te voorspellen zijn en die kunnen leiden tot uiteindelijke resultaten die materieel afwijken van enig toekomstig resultaat als aangegeven of impliciet vermeld. Deze toekomstgerichte uitingen zijn gebaseerd op huidige verwachtingen, schattingen, voorspellingen, analyses en projecties over de industrieën waarin we actief zijn en op het geloof en de veronderstellingen die het management heeft ten aanzien van mogelijke toekomstige gebeurtenissen. PostNL waarschuwt u om geen onvoorwaardelijk vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte uitingen, die slechts op de situatie op het moment van publiceren zien en geen voorspelling zijn noch een garantie bieden van mogelijke toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden. PostNL heeft geen enkele verplichting om enige afwijkingen van deze toekomstgerichte uitingen, door gebeurtenissen en omstandigheden na de publicatiedatum of door het zich voordoen van onverwachte gebeurtenissen, te publiceren, behalve als toepasselijk effectenrecht dit vereist.

Contact Investor Relations