Aanvullende Regulering

PostNL is onderworpen aan mededingingsregels in de landen waarin zij actief is. De meest relevante regels vloeien voort uit de Europese en Nederlandse Mededingingswet. Aanvullend heeft PostNL te maken met de btw-richtlijn en de Europese en Nederlandse privacywetgeving.

Nederlandse Mededingingswet

De diensten die PostNL levert in Nederland, inclusief de UPD, vallen binnen de reikwijdte van de Nederlandse Mededingingswet en staan onder toezicht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De Mededingingswet schrijft regels voor met een soortgelijke structuur en inhoud als de EU-mededingingsregels met betrekking tot het kartelverbod, het verbod van misbruik van een machtspositie en het preventief toezicht op fusies en overnames.

Europese Mededingingswet

Het Hof van Justitie van de EU heeft expliciet bevestigd dat de Europese mededingingsregels ook van toepassing zijn op de nationale UPD van lidstaten. PostNL is onderworpen aan de mededingingsregels in de artikelen 101 en 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en aan preventief toezicht op fusies en overnames zoals geregeld in de EU-concentratieverordening. PostNL is ook onderworpen aan de bepalingen van het akkoord betreffende de Europese Economische Ruimte (EER), die overeenkomt met de regels van het EU-mededingingsrecht. De EER-regulering voor concurrentie wordt afgedwongen door de Europese Commissie en de Toezichthoudende Autoriteit van de Europese Vrijhandelsassociatie.

Btw op postdiensten

Conform de Europese btw-richtlijn moet PostNL de btw-vrijstelling toepassen op postdiensten die onderdeel zijn van de UPD. Bijgevolg kan PostNL de btw op ingekochte diensten en goederen voor de uitvoering van de UPD niet in aftrek brengen. Voor alle overige postale diensten buiten de UPD geldt dat PostNL verplicht is om btw te berekenen over deze dienstverlening, net als onze concurrenten.

Europese en Nederlandse privacywetgeving

PostNL is onderworpen aan de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (2001) en de nieuwe Europese privacy verordening – de Algemene Verordening Gegevensbescherming – die per 25 mei 2018 in werking treedt. PostNL heeft een Chief Privacy Officer aangesteld en een Cyber Security en Privacy Office die naleving van de wetgeving aangaande de bescherming van gegevens en de implementatie van de PostNL Privacy Principles bewaken. De toezichthouders die verantwoordelijk zijn voor de naleving van deze wetgeving zijn de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de ACM.