Menu

Governance en integriteit

Eerlijk en transparant

Door ons te onderscheiden met onze producten, diensten en mensen zijn we een onmisbare schakel tussen verzenders en ontvangers. Daar hoort ook een goede en effectieve organisatie en aansturing van ons bedrijf bij.

Statuten PostNL

Corporate governance gaat over deugdelijk ondernemingsbestuur. Daarin spelen onder andere onze Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen, Executive Committee en aandeelhoudersvergadering een belangrijke rol. Hun rollen, verplichtingen en rechten worden bepaald door boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en onze statuten. Daarnaast is de Nederlandse Corporate Governance Code van belang en de reglementen van de verschillende organen van PostNL.

Statuten PostNL

Reglementen PostNL:

* Van dit document is alleen een Engelstalige versie beschikbaar.

De Nederlandse Corporate Governance Code

De Nederlandse Corporate Governance Code is een gedragscode voor Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen en hun aandeelhouders. De Code bevat beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen. Ondernemingen mogen afwijken van de best practice bepalingen mits zij deze afwijkingen aan hun aandeelhouders uitleggen. PostNL wijdt een apart hoofdstuk in zijn jaarverslag aan zijn corporate governance structuur en de naleving van de Code. Dit hoofdstuk wordt als apart agendapunt besproken tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

Meer over de Nederlandse Corporate Governance Code

Accountant

Corporate governance gaat niet alleen over besturen, maar ook over beheersen, toezicht houden en verantwoorden. Daarin spelen interne en externe auditfuncties een rol. De interne auditfunctie van PostNL adviseert het bestuur.

De externe accountant, benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, controleert de jaarrekening onder toezicht van de Audit Commissie van de Raad van Commissarissen. De externe accountant van PostNL woont ook de aandeelhoudersvergadering bij om vragen van aandeelhouders over zijn/haar controle werkzaamheden te beantwoorden.

Over de uitkomsten van de controlewerkzaamheden door de externe accountant wordt ieder jaar in ons jaarverslag gerapporteerd.

Stichting Continuïteit PostNL

Regels ten aanzien van handel in effecten PostNL door bestuurders en werknemers PostNL