Menu

Inkoopbeleid

Een efficiënte en duurzame toeleveringsketen

Inkoop & Services doet de inkoop voor PostNL in Nederland en werkt samen met de inkoopcollega’s in België. De bevoegdheid en de verantwoordelijkheid voor alle inkopen zijn hierdoor centraal geregeld. Daarnaast is Inkoop & Services verantwoordelijk voor de optimalisering en professionalisering van de inkopen binnen PostNL. Door het bundelen van de inkoopkracht behalen we voordeel en kunnen we onze klanten beter bedienen.

Samen met onze leveranciers werken we voortdurend aan het verbeteren en verduurzamen van de toeleveringsketen. Door de goede samenwerking met onze leveranciers kunnen we zorgen voor korte levertijden en meer kwaliteit in de toeleveringsketen. We stellen meetbare doelen om de prestaties van onze leveranciers en (onder) aannemers te behouden en continu te verbeteren.

Inkoopuitgaven

Inkoop & Services verzamelt tweemaal per jaar de gegevens over alle aankopen binnen PostNL en analyseert deze vervolgens. De uitgaven worden daarbij ingedeeld naar categorieën.

PostNL inkoopcategorieën 2019

Aantal leveranciers: 7026 – Uitgaven € 1 mld. – Gecontracteerde uitgaven 86% (2018)

Inkoop en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als PostNL nemen we nadrukkelijk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat kan alleen als we ook maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Bij de keuze van onze leveranciers en het inrichten van onze inkoopprocessen kijken we daarom niet alleen naar prijs, kwaliteit en levertijd maar ook houden wij rekening met de sociale- en milieuaspecten. Onze ambities op dit gebied voor 2019 – 2030 zijn o.a.:

  • CO2 reductie in Scope 3: 10% in 2030
  • Afval reductie (verpakkingen): 20% in 2025
  • Aantal leveranciers dat voldoet aan ISO 14001 & OHSAS certificering: 75% in 2025

Inkoop en duurzame bedrijfsvoering

PostNL houdt zich aan plaatselijke en internationale wetgeving en normen op het gebied van duurzaamheid en gaat graag een stap verder. De duurzaamheidsambities van PostNL laat PostNL jaarlijks toetsen door RobecoSAM ten behoeve van de Dow Jones Sustainability Index (DJSI).

Inkoop & Services werkt volgens het PostNL-beleid inzake de duurzaamheid van de toeleveringsketen. Om de prestaties van onze leveranciers en onderaannemers te handhaven en voortdurend te verbeteren, ondernemen we in samenwerking met hen de volgende activiteiten:

  • Het beoordelen van de duurzaamheidrisico’s van onze toeleveranciers en onderaannemers.
  • Het delen van best practices met leveranciers en onderaannemers en met hen samenwerken om de risico's in de toeleveringsketen te beperken of weg te nemen.
  • Het hanteren van richtlijnen voor leveranciers en onderaannemers waarin met name de relevante maatschappelijke en milieukwesties aan de orde komen, zoals kinderarbeid, vrijheid van vereniging, gevaarlijke goederen. Van leveranciers wordt geëist dat zij zich aan deze richtlijnen conformeren (Set of Guidelines).
  • Het ontwikkelen en in stand houden van managementsystemen waarmee de verantwoordelijkheden, doelstellingen, bewakingsmethoden en controleprocessen van onze toeleveranciers worden bewaakt. Deze managementsystemen worden jaarlijks beoordeeld en herzien. Daarbij wordt rekening gehouden met veranderingen in de technologieën, de wetgeving en/of de vereisten van de onderneming.

Samenwerking met leveranciers

We verwachten van onze leveranciers dat ze betrouwbaar zijn, bereid zijn om partnerschappen aan te gaan en bereid zijn om manieren te vinden om onze kosten te verlagen. Daarnaast verwachten we van onze leveranciers dat ze handelen in overeenstemming met de geaccepteerde ethische, wettelijke en sociale normen. Bovendien verwachten we dat ze duurzaam werken, in overeenstemming met alle toepasselijke lokale en internationale wet- en regelgeving.

Controle op beleid duurzaam inkopen

De uitvoering van het PostNL-beleid inzake de duurzaamheid van de toeleveringsketen is de verantwoordelijkheid van Inkoop & Services. Hiervoor is in het Inkoopbeleid van PostNL een Protocol MVI beschikbaar. Hierin staan bijvoorbeeld richtlijnen, een risicoclassificatie, follow-up maatregelen en checklists. In dit protocol wordt o.a. ook het gebruik van onze Algemene Inkoopvoorwaarden, de PostNL Business Principles en de Set of Guidelines for Suppliers and Contractors beschreven.

Inkoopbeleid
Algemene Inkoopvoorwaarden PostNL N.V.
PostNL Business Principles
Set of Guidelines for Suppliers and Contractors

Contact

PostNL Inkoop & Services
Prinses Beatrixlaan 23
2595 AK DEN HAAG

Postbus 30250
2500 GG DEN HAAG