Menu

Inkoopbeleid

Een efficiënte en duurzame toeleveringsketen

Inkoop & Services doet de inkoop voor PostNL in Nederland en werkt samen met de inkoopcollega’s in België, Duitsland en Italië. Door het bundelen van inkoopkracht behalen we voordeel en kunnen we onze klanten beter bedienen. Samen met onze leveranciers werken we voortdurend aan het verbeteren en verduurzamen van de toeleveringsketen.

Onze inkoopcategorieën

Inkoopuitgaven

Inkoop & Services verzamelt tweemaal per jaar de gegevens over alle aankopen binnen PostNL en analyseert deze vervolgens. De uitgaven worden daarbij ingedeeld naar categorieën.

Optimaliseren inkoop

Inkoop & Services is verantwoordelijk voor de optimalisering en professionalisering van de inkoop binnen PostNL. Door goede samenwerking met onze leveranciers kunnen we zorgen voor verkorting van levertijden en meer kwaliteit in de toeleveringsketen.

Samenwerking met leveranciers

PostNL ziet leveranciers als belangrijke partners. Daarom verwachten we van onze leveranciers dat zij op hun beurt een nauwe samenwerking willen aangaan, betrouwbaar zijn en een bijdrage willen leveren aan kostenverlagende maatregelen. Wij doen zaken op basis van de Group Policy on Procurement.

Inkoop en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als PostNL nemen we nadrukkelijk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat kan alleen als we ook maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Bij de keuze van onze leveranciers en het inrichten van onze inkoopprocessen kijken we daarom niet alleen naar prijs, kwaliteit en levertijd. Wij houden ook rekening met sociale en milieuaspecten.

Inkoop en duurzame bedrijfsvoering

Wij houden ons aan plaatselijke en internationale wetgeving en normen op het gebied van duurzaamheid en gaan graag nog een stapje verder. De duurzaamheidsambities van PostNL laten wij jaarlijks toetsen een door RobecoSAM t.b.v. de Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Wij verwachten van onze leveranciers dat zij zich ook op een duurzame manier gedragen.

Duurzaamheid toeleveringsketen

Inkoop & Services werkt volgens het PostNL-beleid inzake de duurzaamheid van de toeleveringsketen. Om de prestaties van onze leveranciers en onderaannemers te handhaven en voortdurend te verbeteren hebben we meetbare doelen en doelstellingen vastgesteld: 

  • Het duurzaamheidrisico van onze toeleveranciers en onderaannemers beoordelen. 
  • Best practices met onze leveranciers en onderaannemers delen en met hen samenwerken om de risico's in de toeleveringsketen te beperken of weg te nemen. 
  • Een stelsel van richtlijnen voor toeleveranciers en onderaannemers invoeren, waarin met name de relevante maatschappelijke en milieukwesties aan de orde komen, zoals kinderarbeid, vrijheid van vereniging, gevaarlijke goederen enz. Van de toeleveranciers en onderaannemers zal worden vereist dat zij dit stelsel van richtlijnen ondertekenen.
  • Managementsystemen ontwikkelen en in stand houden waarmee de verantwoordelijkheden, doelstellingen, bewakingsmethoden en controleprocessen van onze toeleveranciers en onderaannemers worden bewaakt. Deze managementsystemen worden jaarlijks beoordeeld en herzien. Daarbij wordt rekening gehouden met veranderingen in de technologieën, de wetgeving en/of de vereisten van de onderneming.

Controle op beleid duurzaam inkopen

De uitvoering van het PostNL-beleid inzake de duurzaamheid van de toeleveringsketen is de verantwoordelijkheid van Inkoop & Services. Voor de bedrijfsonderdelen van PostNL is een Protocol MVI beschikbaar. Hierin staan bijvoorbeeld richtlijnen, een risicoclassificatie, follow-up maatregelen en checklists. In dit protocol wordt o.a ook het gebruik van onze Algemene Inkoopvoorwaarden en de PostNL Business Principles beschreven:

Inkoopbeleid
Algemene Inkoopvoorwaarden PostNL N.V.
PostNL Business Principles
Beleid inzake duurzaamheid van de toeleveringsketens
Set of Guidelines for Suppliers and Contractors

Contact

PostNL Inkoop & Services
Prinses Beatrixlaan 23
2595 AK DEN HAAG

Postbus 30250
2500 GG DEN HAAG