Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT stelt dividend 2008 vast

Amsterdam - TNT N.V. maakt bekend dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA), die vandaag heeft plaatsgevonden, de jaarrekening 2008 heeft vastgesteld en het dividend over 2008 heeft vastgesteld op € 0,34 per gewoon aandeel, in aanmerking nemend dat dit bedrag reeds is uitgekeerd als interimdividend in contanten. Daarnaast is besloten een dividend in aandelen te verstrekken ten laste van de agioreserve van één aandeel per veertig gehouden aandelen.

Tijdens de AvA zijn de volgende mededelingen gedaan ten aanzien van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur:
  • Mevrouw G. Kampouri Monnas en de heren S. Levy en J.H.M. Hommen zijn met ingang van de sluiting van deze vergadering afgetreden, overeenkomstig het rooster van aftreden. Mevrouw Kampouri Monnas en de heer Hommen waren niet beschikbaar voor herbenoeming. De heer Levy was beschikbaar voor herbenoeming en is herbenoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Daarnaast is mevrouw P.M. Altenburg benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen.
  • De heren V. Halberstadt en R. King zullen overeenkomstig het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen met ingang van de sluiting van de AVA in 2010 aftreden.
  • Het voornemen de heer H.M. Koorstra te herbenoemen tot lid van de Raad van Bestuur van TNT voor een periode van vier jaar.
Daarnaast heeft de AvA de volgende besluiten genomen:
  • Verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen voor de door hen uitgeoefende taken voor zover deze blijken uit de jaarrekening.
  • Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen tot 8 oktober 2010. Deze bevoegdheid zal zijn beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal plus een verdere 10% van het geplaatste kapitaal in het geval een uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of een overname.
  • Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen tot 8 oktober 2010. Deze bevoegdheid zal zijn beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal plus een verdere 10% van het geplaatste kapitaal in het geval een uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of een overname.
  • Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen door de vennootschap tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal tot 8 oktober 2010.
  • Vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van zoveel gewone aandelen als vast te stellen door de Raad van Bestuur, beperkt tot 10% van het geplaatste kapitaal zoals dit blijkt uit de jaarrekening 2008.

In geval van enige discrepantie tussen dit persbericht en de originele Engelstalige versie van dit persbericht prevaleert de Engelstalige versie.