Vandaag te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT

  • Algemene Vergadering van Aandeelhouders – 8 april 2010
  • Update Vision 2015
    • TNT neemt verdere stappen in de eerder aangekondigde transformatie van de onderneming in het kader van Vision 2015:
    • versnelling van de ontwikkeling naar marktleiderschap in dagzekere afleverdiensten
    • onderzoek naar de beste positionering van het Postbedrijf voor aanhoudend succes
  • Handelsomstandigheden in het eerste kwartaal van 2010 vertonen aanhoudend positieve trend

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2010

 
De onderwerpen op de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn onder andere het Jaarverslag 2009 (inclusief de goedkeuring van de jaarcijfers 2009), de bespreking van het Corporate Governance hoofdstuk, het voorgestelde dividend, het nieuwe bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur, de vacatures en (her)benoemingen in de Raad van Commissarissen, de herbenoeming van een lid van de Raad van Bestuur en het voorstel tot het handhaven van het Nederlandse structuurregime op het niveau van TNT N.V.
 
In zijn presentatie over de bedrijfsprestaties in 2009 zal Peter Bakker, voorzitter van de Raad van Bestuur van TNT, de resultaten over 2009 bespreken en een update geven over de handelsomgeving in het eerste kwartaal van 2010. Tijdens de update over en de bespreking van de strategie/Vision 2015 zal de bestuursvoorzitter toelichten wat de stand van zaken is ten aanzien van de implementatie van Vision 2015.
 
In een reactie verklaarde Peter Bakker, bestuursvoorzitter van TNT, het volgende:
 
“Vandaag maken we verdere stappen bekend in de implementatie van onze Vision 2015-strategie. Met deze stappen werkt TNT verder aan de ontwikkeling naar marktleiderschap in de dagzekere afleverdiensten en onderzoekt daarnaast de optimale positionering van Post voor verder succes via onder andere samenwerkingsverbanden of beursgang. Met Vision 2015 streven we naar optimale uitkomsten voor al onze stakeholders. De uitwerking ervan zal enige tijd in beslag nemen, en wij zullen regelmatig een update geven over de vorderingen die we op dit gebied hebben gemaakt.”

Update Vision 2015

Bij de bekendmaking van de nieuwe strategie Vision 2015 op 3 december 2009 heeft TNT aangegeven dat het groeiprofiel van de twee activiteiten Post en Express in toenemende mate verschillend is. Met Vision 2015 wil TNT een nieuwe stap zetten in de transformatie van de onderneming naar een meer coherent portfolio van activiteiten met een sterke groei. Binnen het bestaande portfolio heeft TNT vijf focusgebieden gedefinieerd.
 
Vier van deze vijf focusgebieden maken deel uit van de groeikern van de TNT-activiteiten: Pakketten, Vracht, Special Delivery Solutions en Opkomende Platformen. Er wordt momenteel gewerkt aan gedetailleerde implementatieplannen waarover dit jaar meer bekend zal worden gemaakt. Elk van deze focusgebieden biedt aantrekkelijke groeikansen en zal bijdragen aan de verdere versterking van de leidende marktposities die TNT in de afgelopen tien jaar heeft opgebouwd in Europa en de opkomende markten.
 
De volledige implementatie van onze Vision 2015-strategie in deze vier focusgebieden zal TNT transformeren tot een leider op het gebied van dagzekere afleverdiensten. De bestaande gecombineerde binnenlandse en pan-Europese netwerken zullen worden uitgebreid waardoor we onze klanten de beste keuze kunnen bieden. De heldere doelstelling om in alle delen van het netwerk kostenleiderschap te bereiken maakt het mogelijk verdere winstgevende volumegroei te realiseren. 
De expansie en de versterking van de gevestigde binnenlandse en regionale netwerken in China, India en Zuid-Amerika zullen verder profiteren van de verwachte snelle groei van deze lokale economieën. 
Voor wat betreft de intercontinentale activiteiten verwacht TNT een toename van de hoeveelheid vervoerde vracht dankzij de unieke propositie voor de toeleveringsketen die de onderneming voor haar klanten heeft neergezet. Deze propositie is gebaseerd op het afhalen van goederen bij de fabrieken en in-feed in de netwerken van TNT wereldwijd. Om te voldoen aan de groeiende vraag van de klanten naar deze intercontinentale dienst zal een extra Boeing 747 worden toegevoegd aan de bestaande capaciteit van TNT op de route van China naar Europa (operationele start naar verwachting begin tweede kwartaal 2010). 
Binnen Europa is de pijplijn van nieuwe contracten voor de onlangs gelanceerde Direct Express activiteit veelbelovend, en deze zal naar verwachting in de nabije toekomst verdere groei genereren.
 
Voor wat betreft het vijfde focusgebied van Vision 2015, Post, is TNT van plan voort te bouwen op haar staat van dienst als een van de beste postbedrijven ter wereld. In de aanhoudende krimpende Nederlandse markt zal TNT Post zich richten op de handhaving van een solide kasstroom, kostenbesparingen en groei via verdere vernieuwing op het gebied van pakketten en e-commerce. Het definitief akkoord met de vakbonden over de cao voor Nederland biedt een duidelijk kader waarbinnen de vereiste kostenbesparingen worden doorgevoerd. De Europese postactiviteiten zullen zich richten op waarderealisatie via samenwerkingsverbanden of verkoop en zich uiteindelijk concentreren op de grote landen waar TNT Post een sterke marktpositie heeft verworven: Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Italië.
 
Op 3 december 2009 heeft TNT aangekondigd dat “de postactiviteiten op termijn voorbereid worden voor samenwerkingsopties, waaronder een mogelijke toekomstige consolidatie met nationale postoperators”. Op 1 februari 2010 heeft TNT hieraan toegevoegd dat “bij Post Nederland voorbereidingen zijn gestart die het mogelijk maken om samenwerkingsverbanden aan te gaan”.
 
Vandaag kondigt TNT aan dat om te bepalen wat de beste structuur biedt voor een verder succes van de postactiviteiten, een interne juridische en een financiële uitsplitsing zal plaatsvinden, documentatie zal worden opgesteld, besprekingen over samenwerkingsverbanden worden gevoerd en alternatieve positioneringen worden verkend, waaronder een (gedeeltelijke) beursnotering of IPO van het Postbedrijf.
 
Een definitief besluit over de toekomstige positionering van het Postbedrijf vereist een zekere voorbereidingstijd en hangt af van een grondige analyse van alle mogelijke alternatieven, de nodige duidelijkheid over het standpunt van de toezichthouder ten aanzien van de universele dienstverlening in Nederland, en het verkrijgen van alle vereiste goedkeuringen van de aandeelhouders van TNT en het advies van de ondernemingsraden van TNT.

Handelsupdate eerste kwartaal 2010

De ontwikkeling van de internationale Express-volumes in het eerste kwartaal van 2010 was over het geheel in lijn met de indicaties die op 22 februari zijn gegeven. Zowel voor luchtvervoer (+23%) als voor wegvervoer (+10%) waren de volumes hoger dan in het eerste kwartaal van 2009, waarmee de opgaande trend zich voortzet. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2007, toen de operationele omstandigheden in termen van wereldwijde handel normaler waren dan in 2008 en 2009, blijven de volumes lucht- en wegvervoer nog iets achter (respectievelijk -5% en -2%). 
(Volumes hebben betrekking op de weken 3-12 in verband met het aanzienlijke effect van het aantal werkdagen in de weken 1-2. De volumes zijn gemeten in kg als verandering ten opzichte van het voorgaande jaar).
 
Hoewel de volumes een opgaande trend vertonen, blijft de yield onder druk zoals aangegeven tijdens de presentatie van de cijfers over het vierde kwartaal 2009. De yield, als indicator voor de prijsontwikkeling, was iets negatiever dan in het voorgaande kwartaal en dan in dezelfde periode in het voorgaande jaar – hetgeen de noodzaak onderstreept voor een voortdurende focus op kostenbeheersing. Al met al zal het bedrijfsresultaat over het eerste kwartaal van Express naar verwachting een significante verbetering laten zien ten opzichte van het voorgaande jaar, mede door de continue goede kostenbeheersing.
 
De krimp van de volumes geadresseerde post van TNT Post in Nederland is in het eerste kwartaal 2010 binnen de aangegeven bandbreedte van 7-9% gebleven. De Masterplan-besparingen worden verder volgens verwachtingen geïmplementeerd. Het bedrijfsresultaat van TNT Post in het eerste kwartaal 2010 zal hoger zijn dan in dezelfde periode in het voorgaande jaar, hetgeen voornamelijk toe te schrijven is aan het hogere aantal werkdagen, de lagere pensioenlasten en de aanzienlijk betere prestaties van de Opkomende Platformen Post & Pakketten.
 
Op 15 maart 2010 hebben TNT en de vakbonden een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de productiemedewerkers van TNT Post in Nederland (zie http://group.tnt.nl), resulterend in salarisverhogingen (+ 0,7% per 1 januari 2010) voor de medewerkers. Naast deze cao is een sociaal plan goedgekeurd. Voorts is afgesproken dat een gezamenlijke werkgroep van TNT Post en de vakbonden een studie naar een toekomstbestendige pensioenregeling uit zal voeren. De netto besparingen die met deze cao worden gerealiseerd ondersteunen de beoogde Masterplan-besparingen van € 75 miljoen in 2010. TNT zal in het tweede kwartaal van 2010 een begin maken met de implementatie van de herstructureringsplannen voor TNT Post.
 
TNT zal op 3 mei 2010 de cijfers over het eerste kwartaal 2010 publiceren.

Toekomstige updates

TNT zal bij elke publicatie van de kwartaalcijfers opnieuw een update geven over de resultaten van de onderneming en de implementatie van Vision 2015. Op 2 december 2010 zal TNT tijdens de jaarlijkse analistendag de volgende gedetailleerde update geven over de strategie van de onderneming.
 
In geval van enige discrepantie tussen dit persbericht en de originele Engelstalige versie van dit persbericht prevaleert de Engelstalige versie.