TNT en vakorganisaties bereiken principeakkoord

Aanpassing arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheidswaarborg voor productiemedewerkers TNT Post

Hoofddorp - TNT en de vakorganisaties ABVAKABO FNV, BVPP, CNV Publieke Zaak en VPP hebben een principeakkoord bereikt over nieuwe CAO’s voor alle productiemedewerkers van TNT Post in Nederland. De inhoud van dit akkoord levert een belangrijke bijdrage aan het gezond houden van TNT in een markt met dalende postvolumes. Met dit principeakkoord hebben de vakorganisaties en TNT nadrukkelijk gekozen voor behoud van werkgelegenheid in samenhang met aangepaste arbeidsvoorwaarden. De CAO’s worden door de vakorganisaties voorgelegd aan hun leden.

De noodzaak om verlaging van loonkosten te realiseren, wordt nog essentiëler nu het kabinet heeft besloten de postmarkt in Nederland per 1 april 2009 te liberaliseren. Dit in een economisch zware tijd terwijl postvolumes harder dan ooit dalen (5% tot 6% verwacht in 2009), door onder meer voortschrijdende substitutie van post door digitale alternatieven. Met de CAO’s waarover vandaag een principeakkoord is bereikt wordt een beroep gedaan op de medewerkers, zodat een maximaal aantal banen bij TNT Post kan worden behouden.
 
Naast deze nieuwe CAO’s bij TNT Post blijft het essentieel dat het kabinet haar voorwaarde afdwingt om fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden bij de concurrenten in de Nederlandse postmarkt te hebben. Er is op dit moment nog geen sprake van voldoende zekerheid op dit punt. De sector-CAO moet tussen de vakbonden en postbedrijven nog worden afgerond en de Algemene Maatregel van Bestuur waarmee de overheid kan afdwingen dat partijen tenminste het minimumloon kunnen betalen is eveneens nog niet gereed.
 
De nieuwe CAO’s zijn een belangrijk onderdeel van de eerder aangekondigde Masterplannen waarmee TNT Post tot en met 2015 in totaal 395 miljoen euro jaarlijkse besparingen moet realiseren. Met de nieuwe CAO’s wordt een jaarlijkse besparing van 125 miljoen euro gerealiseerd. Om dit pakket aan arbeidsvoorwaarden, inclusief de overgangsmaatregelen en mobiliteitsbudgetten, te kunnen invoeren verwacht TNT compenserende kosten te moeten maken van circa 275 miljoen euro, additioneel aan de al bestaande mobiliteitsvoorzieningen voor de Masterplannen. Naast de verlaging van de arbeidsvoorwaarden hebben de vakorganisaties en TNT een werkgelegenheidswaarborg afgesproken, die voor de eerste 3 jaar inhoudt dat er geen sprake is van gedwongen ontslag bij reorganisaties. De daarop volgende 3 jaar is dit afhankelijk van een aantal marktontwikkelingen.
 

De nieuwe CAO’s bij TNT Post

De nieuwe CAO’s omvatten een aparte CAO Productie voor zittende en nieuwe productiemedewerkers van TNT Post, een nieuwe CAO voor postbezorgers en een nieuwe CAO voor zaterdagbestellers. Alle met een looptijd van 3 jaar (1 april 2009 – 1 april 2012). Er worden nog afspraken gemaakt over een eenjarige CAO voor medewerkers bij de overige bedrijfsonderdelen van TNT in Nederland.
 
De CAO Productie betekent een inkomensdaling voor de medewerkers. Voor de zittende medewerkers is een afgewogen pakket aan overgangsmaatregelen afgesproken. Het bruto inkomen van een medewerker in de CAO Productie daalt met ongeveer 15%. TNT compenseert voor alle betrokken medewerkers dit inkomensverlies tot 95% van het huidige inkomen, gedurende een periode die afhankelijk is van leeftijd en dienstjaren. Medewerkers van 50 jaar en ouder krijgen tot 95% gecompenseerd tot aan de eerst mogelijke vertrekdatum. Per 1 april 2010 én per 1 april 2011 is een structurele loonstijging van 1% afgesproken. TNT Post stimuleert de externe mobiliteit van productiemedewerkers door voor de komende 5 jaar een mobiliteitsbudget beschikbaar te stellen voor alle voltijd- en deeltijdwerkers.
 
Voor medewerkers die vanaf 1 april 2009 in dienst treden geldt een CAO Productie op een substantieel lager niveau.
 
De nieuwe CAO’s voor zowel postbezorgers als zaterdagbestellers, die lopen vanaf 1 april 2009 tot 1 april 2012, kennen een beperkte inkomensgroei. Afgesproken is dat ook met de CAO TNT schalen 1 t/m 13 (overige medewerkers, niet vallend onder de CAO Productie) een wezenlijke besparing wordt gerealiseerd. Over deze CAO zal nog nader overleg plaatsvinden.