TNT maakt uitkomsten Algemene Vergadering van Aandeelhouders bekend

Amsterdam - TNT N.V. maakt bekend dat de vandaag gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) de jaarrekening 2009 heeft vastgesteld en het dividend over 2009 heeft vastgesteld op € 0,53 per gewoon aandeel, in aanmerking nemend dat reeds € 0,18 is uitgekeerd als interimdividend in contanten dan wel in aandelen. Het slotdividend bedraagt hiermee € 0,35 per gewoon aandeel, uit te keren in contanten dan wel in gewone aandelen.

Tijdens de AvA zijn de volgende mededelingen gedaan ten aanzien van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur:

 • De heren V. Halberstadt en R. King zijn overeenkomstig het rooster van aftreding van de Raad van Commissarissen met ingang van de sluiting van deze vergadering afgetreden. De heer V. Halberstadt was niet beschikbaar voor herbenoeming. De heer R. King was beschikbaar voor herbenoeming en is door de AvA herbenoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Daarnaast is de heer J. Wallage door de AvA benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar.
 • Mevrouw M.E. Harris en de heer W. Kok zullen overeenkomstig het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen met ingang van de sluiting van de AVA in 2011 aftreden.
 • De heer H. Van Dalen is herbenoemd tot lid van de Raad van Bestuur van TNT voor een periode van vier jaar.

Andere punten op de agenda van de AvA:

 • Het corporate governance hoofdstuk van het jaarverslag 2009 is besproken.
 • De AvA heeft gestemd tegen het voorstel tot handhaving van het volledige structuurregime op het niveau van TNT N.V; de beoogde statutenwijziging van TNT N.V. zal op de agenda staan van de eerstvolgende (jaarlijkse) Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Daarnaast heeft de AvA de volgende besluiten genomen

 • Voorgesteld beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur.
 • Verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen voor de door hen uitgeoefende taken voor zover deze blijken uit de jaarrekening.
 • Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen tot 8 oktober 2011. Deze bevoegdheid zal zijn beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal plus een verdere 10% van het geplaatste kapitaal in het geval een uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of een overname.
 • Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen tot 8 oktober 2011. Deze bevoegdheid zal zijn beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal plus een verdere 10% van het geplaatste kapitaal in het geval een uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of een overname.
 • Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen door de vennootschap tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal tot 8 oktober 2011.
 • Vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van zoveel gewone aandelen als vast te stellen door de Raad van Bestuur, beperkt tot 10% van het geplaatste kapitaal zoals dit blijkt uit de jaarrekening 2009.
In geval van enige discrepantie tussen dit persbericht en de originele Engelstalige versie van dit persbericht prevaleert de Engelstalige versie.