Resultaten 2e kwartaal en eerste halfjaar 2010

TNT N.V. heeft de resultaten van het 2e kwartaal en eerste halfjaar 2010 gepubliceerd.

Persbericht 2e kwartaal en eerste halfjaar 2010

HIGHLIGHTS 2e KWARTAAL

GROUP

 • Bedrijfsresultaat € 55 miljoen (€ 178 miljoen in 2e kw. 2009), gedrukt door voorziening voor Masterplan III van € 168 miljoen netto
 • Onderliggend* bedrijfsresultaat € 211 miljoen (€ 201 miljoen in 2e kw. 2009)
 • Winst toekomend aan de aandeelhouders € 3 miljoen (€ 81 miljoen in 2e kw. 2009), gedrukt door aanzienlijke eenmalige posten
 • Kas conform verwachting lager dan in vorig jaar, door met name de fasering van de betaalde belastingen en veranderingen in het werkkapitaal
 • Interimdividend 2010 € 0,28 per aandeel, (2009: € 0,18) hetgeen leidt tot een uitkeringspercentage van circa 40% van de genormaliseerde nettowinst naar keuze van de aandeelhouder in contanten of in aandelen

EXPRESS

 • Onderliggende* omzetgroei van € 150 miljoen (+10,3%)
 • Onderliggend* bedrijfsresultaat € 73 miljoen (€ 63 miljoen in 2e kw. 2009)
 • Volumes terug op ongeveer het niveau van 2007 (kilo’s kernproducten +9,5% ten opzichte van 2e kw. 2009)
 • Yield (excl. brandstoftoeslag) nog steeds duidelijk negatief, zowel jaar-op-jaar als ten opzichte van 2007
 • Extra focus op verbetering van de marge via yield en kostenmanagement

POST

 • Onderliggende* omzetdaling € 28 miljoen (-2,7%)
 • Onderliggend* bedrijfsresultaat € 136 miljoen (€ 139 miljoen in 2e kw. 2009)
 • Volumes geadresseerde post in Nederland gedaald met 8,4% (na correctie voor het aantal werkdagen). Volumes Nederlandse pakketten gestegen met meer dan 10%
 • Aankondiging laatste herstructureringsprogramma (Masterplan III)

VISION 2015

 • TNT maakt bekend voornemens te zijn de Post- en Express-activiteiten volledig te splitsen
 • Implementatie interne splitsing naar verwachting per 1 januari 2011; kapitaalmarkttransactie voor de splitsing van het aandelenkapitaal Post en Express volgt na verder onderzoek
 • Splitsing beoogt Post en Express te positioneren voor langetermijn succes als twee strategisch en financieel coherente en sterke bedrijven
 • Volledige update hierover tijdens de jaarlijkse Analistendag (2 december 2010)
* De onderliggende cijfers zijn tegen constante wisselkoersen, exclusief het werkdagen-verschil en de eenmalige kosten. In 2010 is het onderliggende resultaat Express € 31 miljoen lager en bij Post is het € 144 miljoen hoger dan gerapporteerd. Herstructurerings gerelateerde kosten en eenmalige post zijn ook voor 2009 meegenomen, zie overzicht op pagina 4 van het volledige persbericht.

SAMENVATTING VOORUITZICHTEN 2010

TNT ziet een bescheiden verbetering van de Europese economie. Echter, gezien het feit dat het wereldwijde economische herstel kwetsbaar blijft, is voorzichtigheid geboden. De focus op kosten en cash blijft dan ook gehandhaafd.

Bij Express zullen de volumes en de omzet naar verwachting aanzienlijk hoger zijn dan het niveau van 2009, terwijl de verbetering van de operationele marge het gehele jaar getemperd zal blijven door de zwakke yield en de kosteninflatie, die enige verbeteringseffecten in de efficiency teniet zullen doen. Specifieke yieldmanagement en kostenmaatregelen zullen zich, eenmaal doorgevoerd, richten op een verbetering van de marges voortvloeiend uit de hogere volumes.

Bij Post verwacht TNT in Nederland een daling van de volumes geadresseerde post van 7-9% in verband met de volledige doorwerking van de liberalisering in combinatie met aanhoudende substitutie-effecten. De beoogde Masterplan-besparingen bedragen € 75 miljoen. Het bedrijfsresultaat van Post zal naar verwachting onder het niveau van 2009 liggen, inclusief het effect van hogere pensioenlasten in de winst- en verliesrekening.

TOELICHTING VAN CEO PETER BAKKER:

“In het tweede kwartaal van 2010 zijn de handelsomstandigheden voor TNT over het geheel verbeterd. De volumes Express waren significant hoger en ook Post heeft goed gepresteerd.

Integratiekosten en een tijdelijke druk op de kosten in de opkomende markten en in het intercontinentale lijnvervoer, in combinatie met de aanhoudende druk op de yield in onze kernmarkten, hebben een verbetering van de marge van Express tegengehouden. Het gehele management van TNT Express is gefocust op de verbetering van de yield en de marge om deze in lijn te brengen met de huidige volumegroei.

Post heeft een goed kwartaal neergezet, met verheugende ontwikkelingen in de Opkomende Platformen Post & Pakketten. In vervolg op de aankondiging van de grootschalige Masterplan-herstructurering van Post Nederland maken we vandaag voorzieningen bekend voor betalingen voor mobiliteit en een sociaal plan. Terwijl dit natuurlijk pijnlijk is voor veel van onze postmedewerkers in Nederland, dwingt de realiteit van structureel krimpende postvolumes en aanhoudende concurrentie op loonkosten ons tot een volledige herziening van de manier waarop we het postbedrijf runnen.

Zoals eerder dit jaar aangekondigd hebben we onderzoek gedaan naar de beste organisatiestructuur om het verdere succes van onze divisies Express en Post te waarborgen. Op basis van dit onderzoek zijn we tot de conclusie gekomen dat een volledige splitsing de beste oplossing is voor beide bedrijfsonderdelen. Post en Express zullen als op zichzelf staande bedrijven kunnen opereren in de top van hun respectievelijke sectoren, onder leiding van een sterk management en op basis van een solide kapitaalstructuur om hun strategieën succesvol te implementeren. Voordat de volledige splitsing uitgevoerd kan worden hebben de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur nog veel te doen, met name voor wat betreft de betrokkenheid van de ondernemingsraden en de toestemmingsverzoek aan onze aandeelhouders.”

In geval van enige discrepantie tussen dit persbericht en de originele Engelstalige versie van dit persbericht prevaleert de Engelstalige versie.