TNT Post: verantwoord reorganiseren noodzakelijk

Eisen vakorganisaties onverantwoord, niet realiseerbaar en tegenstrijdig met erkenning dat forse besparingen bij TNT Post noodzakelijk zijn

DEN HAAG - TNT Post heeft met teleurstelling en bezorgdheid kennis genomen van de eisen en de aangekondigde acties. TNT Post vindt de eisen niet verantwoord en niet realiseerbaar. Ondanks het feit dat voorafgaand aan het ultimatum de directie van TNT Post de vakorganisaties de financiële projecties van het Nederlandse postbedrijf heeft getoond, hebben de vakorganisaties nog voor het aflopen van het ultimatum een landelijke actiedag aangekondigd.

De vakorganisaties erkennen in hun brief dat de postmarkt als gevolg van een sterke volumedaling en toenemende concurrentie fundamenteel verandert en dat TNT Post tegen die achtergrond forse besparingen moet doorvoeren, ook op arbeidskosten.
 
Sinds begin 2007 is er door TNT Post met de vakorganisaties overleg gevoerd over de noodzaak tot kostenbesparingen en de omvang daarvan. Noodzaak en omvang van deze kostenbesparingen zijn door de vakorganisaties, na externe onderzoeken van de onafhankelijke onderzoeksinstellingen Boston Consulting Group, SEO en ECORYS, onderschreven.
 
Harry Koorstra, directievoorzitter: ‘TNT Post is van mening dat de continuïteit van het postbedrijf in Nederland onder druk kan komen te staan als niet wordt vastgehouden aan de nu voorliggende en in het laatste overleg met de vakorganisaties aangeboden inperking van de reorganisatieplannen. Een risico dat de bedrijfsleiding van TNT Post niet acceptabel vindt.’
 
TNT Post heeft sinds de start van de onderhandelingen open en constructief overleg gevoerd over hoe de kostenbesparingen gerealiseerd kunnen worden, zo mogelijk via natuurlijk verloop en gestimuleerd vrijwillig vertrek. Door TNT Post is aangegeven dat het een ‘balancing act’ zou worden tussen enerzijds de noodzakelijke efficiencymaatregelen met een verlies van 11.000 arbeidsplaatsen en anderzijds het ingrijpen in de arbeidsvoorwaarden om gedwongen ontslagen te kunnen voorkomen.
 
TNT Post heeft zich nadrukkelijk ingezet om de sociale gevolgen zo veel mogelijk te beperken. Daartoe is oorspronkelijk in augustus 2007 een evenwichtig voorstel gedaan gebaseerd op efficiencymaatregelen gecombineerd met het structureel aanpassen van de arbeidsvoorwaarden.
 
De vakorganisaties geven in hun brief aan dat de inspanningen van de gezamenlijk ingestelde werkgroep ‘Alternatieven’ met onafhankelijke deskundigen al in 2008 tot de conclusie kwam dat er weinig of geen wezenlijke alternatieven waren voor de door TNT Post aangegeven voorstellen.
 
Uiteindelijk hebben partijen zich eind 2008 kunnen vinden in een pakket maatregelen waarbij op kosten werd bespaard door enerzijds efficiencymaatregelen en anderzijds structurele aanpassingen van de arbeidsvoorwaarden. Bovendien was de uitkomst van dat overleg tevens een werkgelegenheidsgarantie voor zes jaar, waarvan de eerste drie jaar ongeclausuleerd. Daaraan voorafgaand was al een principeakkoord bereikt over de Mobiliteits-CAO voor het opvangen van de sociale gevolgen. De vakorganisaties hebben dit aan de leden voorgelegd als een keuze tussen ‘inkomen boven werk’ of ‘werk boven inkomen’. De keuze van de leden was voor inkomen boven werk.
 
Het afwijzen van dit akkoord door de leden van de vakorganisaties in maart 2009 was voor alle betrokken partijen een grote teleurstelling. In de tussentijd is de volumedaling versneld en is de postmarkt volledig geliberaliseerd. Uit nogmaals in opdracht van de vakorganisaties uitgevoerd onderzoek door ECORYS in 2009 werd de noodzaak tot de aangegeven kostenbesparingen wederom bevestigd.
 
Gegeven de keuze van de leden van de vakorganisaties heeft TNT Post begin 2010 een cao afgesloten met verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden. Aan het verbeteren van arbeidsvoorwaarden was onvermijdelijk het versneld doorvoeren van efficiencymaatregelen gekoppeld met een aanzienlijk aantal gedwongen ontslagen. Daarbij is TNT Post vanaf het begin volledig transparant geweest in de aantallen. Ook hierbij is er constructief en open overleg met de vakorganisaties gevoerd om binnen de gemaakte keuze en de noodzakelijke kostenbesparingen het aantal gedwongen ontslagen zo veel mogelijk te beperken.
 
Om de gevolgen van de aangegeven reorganisaties op te vangen, is een Sociaal Plan afgesproken dat goede condities schept voor het begeleiden van medewerkers door TNT Mobility van werk naar werk en een goed financieel vangnet bij einde dienstbetrekking. Ook bij dit overleg heeft TNT Post opnieuw naar wegen gezocht om de gevolgen voor medewerkers te verzachten. Daarbij is afgesproken om overcomplete medewerkers geboren voor 1952 aan het werk te zullen houden.
 
TNT Post is van mening dat in de laatste weken van het overleg majeure toezeggingen zijn gedaan om het aantal gedwongen ontslagen te beperken tot 3.100, ook gelet op de achtergrond van een toenemend volumeverlies dat in 2010 uitkomt op 8 tot 9 procent. De belangen van de medewerkers hebben hierbij nadrukkelijk een rol gespeeld.
 
Met het eisenpakket van de vakorganisaties verwoord in de brief van 28 oktober, wordt het onmogelijk om de noodzakelijke concurrerende kostprijsverlaging te realiseren. TNT Post is van mening uitputtend en langdurig alle mogelijkheden onderzocht te hebben en roept de vakorganisaties op hun verantwoordelijkheid te nemen om ook te zorgen voor een gezonde toekomst van het bedrijf.
 
De onvrede bij medewerkers, ook ingegeven door de al langere tijd durende onzekerheid, heeft de hoogste prioriteit. Bij TNT Post is het normaal dat medewerkers en management respectvol met elkaar omgaan. Daar waar dat niet het geval is, wordt actie ondernomen want intimidatie wil TNT Post niet accepteren. TNT Post, de vakorganisaties en de medezeggenschap werken gezamenlijk aan het oplossen van deze problematiek. Zo is er een onderzoek gestart door ArboNed naar de psychosociale werkbelasting en afgestemd met de Arbeidsinspectie. Verder zal een onafhankelijke ombudsman worden aangesteld.

Concluderend

Indien de vakorganisaties overgaan tot het voeren van collectieve acties zal dat effect hebben op het versnellend volumeverlies door substitutie en weglekken van poststromen naar concurrenten. Acties maken het risico voor de werkgelegenheid juist groter, datgene wat de vakorganisaties juist willen behouden.
 
TNT Post heeft zeer vergaande toezeggingen gedaan om de sociale gevolgen zo veel als mogelijk te beperken. Van de kant van de vakorganisaties is helaas alleen aangegeven dat alle gebaren, handreikingen en toezeggingen door TNT onvoldoende waren. Het is niet mogelijk aan de eisen tegemoet te komen zonder dat daarvoor andere kostenbesparingen bijvoorbeeld in arbeidsvoorwaarden bespreekbaar worden gemaakt.
 
TNT Post blijft uiteraard bereid tot overleg.