TNT Post bereid aantal gedwongen ontslagen met 1400 banen te verlagen

Ook tijdelijk werk voor 200 banen voor de periode 2011 en 2012 en medewerkers geboren voor 1952 behouden baan

Amsterdam – TNT Post heeft de vakorganisaties in een brief laten weten bereid te zijn het aantal van 4500 gedwongen ontslagen te verlagen met 1400 banen. Daarnaast is het mogelijk om 200 mensen tot eind 2012 tijdelijk werk te bieden.

Maximale inzet en gebruik van het mobiliteit programma en het nog dit jaar afronden van de adviestrajecten met de OR zijn voor TNT Post de belangrijkste randvoorwaarden om deze verlaging te kunnen realiseren.
 
TNT Post wacht de reactie van de vakorganisaties af en is van mening een substantiële stap te hebben gezet mede in combinatie met het reeds eerder met de vakorganisaties overeengekomen sociaal plan. Dit plan bevat een scala aan instrumenten om overcompleet personeel van werk naar werk buiten TNT Post te begeleiden, voorziet in de inzet van gerichte opleidingsprogramma’s en biedt de mensen geboren voor 1952 baan behoud.
 
Met de ondernemingsraad zijn deze plannen besproken en is een onderverdeling naar bedrijfsonderdelen gemaakt. Een belangrijk onderdeel van de oplossing is het creëren van banen bij de nieuw op te richten Auto Unit en het beperken van de hoeveelheid uitbesteed werk in deze unit in de komende jaren. 
 
De vakorganisaties en ondernemingsraad hebben eerder aangegeven dat zij onderkennen dat TNT Post genoodzaakt is om op korte termijn over te gaan tot forse kostenbesparingen.
 
De reductie van gedwongen ontslagen laat onverlet dat de hoofdrichting van de aangekondigde reorganisatie noodzakelijk blijft. Het is gegeven de dalende postmarkt en toenemende prijsdruk, als gevolg van concurrentie, onvermijdelijk de veranderingen versneld door te voeren. 
TNT Post ziet zich geplaatst tegenover concurrentie die op basis van stukloon en zonder CAO hun markt positie kunnen versterken. Bij het besluit om te komen tot liberalisering in 2009 is door de overheid als voorwaarde gesteld dat er sprake zou moeten zijn van fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Tot op heden is de overheid er niet in geslaagd dit bij de nieuwe postbedrijven af te dwingen.
 
De eerder gecommuniceerde Masterplan besparingen over de periode 2010-2017 blijven gehandhaafd.