PostNL moet pensioenuitgaven beperken

Den Haag – PostNL gaat in gesprek met zijn pensioenfondsen om de pensioenuitgaven te beperken. De pensioenuitgaven dreigen de komende jaren met honderden miljoenen euro toe te nemen ten gevolge van de gedaalde dekkingsgraden met name door de lage rente. PostNL vindt het vanuit zijn huidige bedrijfsomstandigheden niet verantwoord om de honderden miljoenen extra te betalen.

Financiële positie onder druk

Door de ontwikkeling van de financiële markten is de dekkingsgraad van de pensioenfondsen sterk achteruitgegaan. Het dekkingspercentage van het grootste pensioenfonds van PostNL zakte daardoor dit najaar naar 96%. Daarmee is het dekkingstekort van PostNL’s pensioenfondsen eind september 2011 opgelopen tot bijna 500 miljoen euro. Volgens de huidige regeling moet PostNL zijn aandeel in dit tekort in een periode van 3 jaar aanvullen. De ontwikkeling op de financiële markten leidt tevens tot een stijging van de reguliere premie. Daarnaast is de koers van TNT Express, waarin PostNL bij de splitsing van TNT een belang van 29,9% heeft gekregen, sterk gedaald. Daardoor is de financiële positie van PostNL onder druk gekomen.


Vanwege deze niet voorziene en ingrijpende omstandigheden heeft PostNL besloten tot nader order geen dividend meer in cash uit te betalen. Dit in tegenstelling tot eerdere beloftes aan aandeelhouders. Daarnaast is het investeringsbudget gekort, waardoor noodzakelijke investeringen in de groei en diversificatie van PostNL worden uitgesteld.


Harry Koorstra, CEO van PostNL: “In een dialoog met de pensioenfondsen en vakorganisaties wil PostNL komen tot aanpassingen van de pensioenregelingen. De huidige regelingen leggen een te grote financiële druk op de onderneming. We willen uiteraard voor onze medewerkers een goede, toekomstbestendige pensioenregeling, maar wel één die dichter bij de marktrealiteit staat. We onderkennen het ingrijpende karakter van deze stappen en de ongelukkige timing, maar ze zijn in de huidige context onvermijdelijk."


Huidige pensioenregelingen onhoudbaar

De pensioenproblematiek wordt naast de lange termijn renteontwikkeling mede veroorzaakt door de uitzonderlijke positie van de pensioenregelingen van PostNL. PostNL betaalt voor zijn gemiddelde werknemer een reguliere premiebijdrage aan het pensioenfonds van ca. 35%. Voor de gemiddelde onderneming in Nederland ligt de premiebijdrage tussen de 20 en 25%. De meeste werknemers van PostNL betalen geen eigen bijdrage en PostNL heeft een ongelimiteerde bijstortingsverplichting naar zijn pensioenfondsen.


Betaalbare pensioenregelingen

Vandaag, 19 december, gaat PostNL met de pensioenfondsen de noodzaak tot aanpassing van de regelingen bespreken. De doelstelling is om tot regelingen te komen waarbij de kosten voor de werkgever beter beheersbaar zijn en in verhouding staan tot de totale pensioenuitgaven.


Daarnaast zal PostNL vandaag de vakorganisaties bijpraten over de huidige situatie.


In het eerste kwartaal van 2012 zal PostNL met de vakorganisaties in het kader van het cao-overleg voorstellen voor zijn wens tot aanpassing van de pensioenregelingen bespreken. Uiteraard zal PostNL in zijn voorstellen zo veel mogelijk rekening houden met de gevolgen voor de medewerkers die worden getroffen door de lopende reorganisaties.


De Raad van Bestuur en het management van PostNL met een persoonlijke arbeidsovereenkomst, gaan per ingang van 1 februari 2012 een eigen pensioenbijdrage betalen.