Resultaten 4e kwartaal & jaarcijfers 2010 van TNT NV-Mail

Amsterdam - TNT heeft de Resultaten 4e kwartaal & jaarcijfers 2010 bekendgemaakt.

TOELICHTING BIJ DEZE PUBLICATIE

Op 2 december 2010 heeft TNT het besluit bekendgemaakt, onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders, de Post- en Express-activiteiten te splitsen. Als gevolg van dit besluit dient TNT NV krachtens de boekhoudregels in de jaarcijfers over het gehele jaar 2010 en in de daarop volgende verslagen te anticiperen op de afsplitsing van Express, wat leidt tot een nieuwe rapportagestructuur.
 
De belangrijkste veranderingen zijn:
 
 • De cijfers van Express worden gerapporteerd onder niet-voortgezette bedrijfsactiviteiten (meer details in een afzonderlijk verslag)
 • Verschillen in scope van Express en Post
 • Tijdelijke aanpassingen in verband met de beëindiging van bepaalde profit-pooling-regelingen
 • Tijdelijke verschillen in de lasten van pensioenregelingen met gegarandeerde aanspraken en feitelijk gestorte pensioenpremies
 • Nieuwe segmentering van de rapportage binnen Express en Post
Om de vergelijking met de eerder gepubliceerde cijfers te vergemakkelijken geven wij in een aantal gevallen de cijfers ook volgens de “oude rapportagestructuur”.
 


pdf - persbericht [209 kb]
 

HIGHLIGHTS 4e KWARTAAL EN GEHELE JAAR 2010

4e KWARTAAL 2010

 

UPDATE SPLITSING

Juridische en organisatorische herstructurering voltooid per 1 januari 2011
Belangrijkste elementen voor de splitsing bevestigd
Splitsingsvoorstel gereed voor de AVA van 25 mei 2011

POSTACTIVITEITEN (TNT NV-MAIL)

 • Onderliggende* omzet gedaald met 0,1% tot € 1.212 miljoen (oude rapportagestructuur: -0,1% tot € 1.213 miljoen)
 • Onderliggend* bedrijfsresultaat van € 184 miljoen (oude rapportagestructuur: € 185 miljoen)
 • Onderliggende* cash EBIT van € 110 miljoen
 • Volumes geadresseerde post in Nederland gedaald met 9,6% na correctie voor het aantal werkdagen

EXPRESS-ACTIVITEITEN (NIET-VOORTGEZETTE BEDRIJFSACTIVITEITEN)

 • Onderliggende* omzet gedaald met 0,3% tot € 1.734 miljoen (oude rapportagestructuur: +0,1% tot € 1.677 miljoen) en beïnvloed door minder werkdagen
 • Onderliggend* bedrijfsresultaat van € 95 miljoen (oude rapportagestructuur: € 107 miljoen)
 • Verdere groei van de volumes
 • Yield gedrukt door negatieve veranderingen in de mix en verder verslechterd door het slechte weer
 • Doorvoering van tariefsverhogingen, toeslagen en rationalisering van contracten vordert
 • Resultaten in Brazilië negatief beïnvloed door integratiegerelateerde claims en negatieve bijstellingen van het gerapporteerde bedrijfsresultaat (€ 20 miljoen)

GEHELE JAAR 2010

HIGHLIGHTS

 • Postactiviteiten: volumedaling geadresseerde post van 9,0%; Masterplan-besparingen van € 93 miljoen
 • Onderliggend* bedrijfsresultaat TNT NV-Mail van € 580 miljoen (2009: € 630 miljoen)
 • Nettokasstroom uit operationele activiteiten van € 171 miljoen
 • Nettoschuld van € 993 miljoen
 • Express-activiteiten (niet-voortgezette bedrijfsactiviteiten): volumes boven het niveau van voor de crisis; onderliggend bedrijfsresultaat 32% hoger dan in 2009

DIVIDEND

 • Voorgesteld jaardividend van € 0,57 per aandeel; uitkeringspercentage van 40% van het genormaliseerde nettoresultaat
 • € 0,28 in augustus 2010 uitgekeerd als interimdividend, naar keuze in contanten of aandelen
 • € 0,29 als tweede interimdividend, naar keuze in contanten of aandelen, uit te keren op 11 maart 2011, met een opslag van minimaal 2% bij keuze voor uitkering in aandelen
 • Dividendrichtlijnen voor zowel Post als Express vandaag bekendgemaakt

2011 tot op heden

 • Instemming leden vakbonden met akkoord, waarmee het voor Post mogelijk wordt het geplande herstructureringsprogramma voort te zetten
 • Besparingsdoelstelling van € 430 miljoen over de periode 2010-2017 voor Post bevestigd, met echter een groter deel dan oorspronkelijk was voorzien in de latere jaren van deze periode als gevolg van het akkoord met de vakbonden
 • Verkoop postactiviteiten in België en ongeadresseerde postactiviteiten in Italië
* De onderliggende cijfers worden in detail weergegeven in de aansluitingstabellen op bladzijden 7, 8, 20 en 21 van het volledige persbericht.
 

TOELICHTING VAN CEO PETER BAKKER:

“Op 2 december 2010 heeft TNT het besluit bekendgemaakt van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur, de splitsing van Post en Express in twee beursgenoteerde ondernemingen voor te gaan bereiden. Onze sterke managementteams werken nu hard aan het scheppen van de onafhankelijke toekomst van de twee bedrijven. Alle voorbereidingen voor de AVA waarin het splitsingsvoorstel ter goedkeuring zal worden voorgelegd, zijn goed op weg.
 
Bij Post leidt de aanhoudende volumedaling ertoe dat wij gefocust moeten blijven op kostenbesparingen om de kasstromen te maximaliseren. In het 4e kwartaal van 2010 werden we helaas geconfronteerd met de eerste landelijke stakingen in meer dan 25 jaar. Zowel onze klanten als onze medewerkers zijn de laatset tijd op de proef gesteld, temeer daar de stakingen direct werden gevolgd door een periode van strenge winterse omstandigheden. In december bereikten we met de vakbonden een akkoord waar vervolgens de leden van de vakbonden mee hebben ingestemd.
 
Dit akkoord opent de weg voor de volledige implementatie van het Masterplan III-herinrichtingsprogramma van het postnetwerk in Nederland. De herstructurering zal zich vooral concentreren in 2011en 2012, en dit zal in deze jaren dan ook substantiële kasuitstromen en investeringen vereisen. De dalende volumes zullen niet volledig worden goedgemaakt door besparingen van de herinrichting in deze jaren. Desalniettemin kunnen we vandaag aankondigen dat het (onafhankelijke) Postbedrijf stabiele dividenden zal uitkeren in 2011 en de jaren erna.
 
Bij Express was 2010 het jaar waarin de volumes zich hebben hersteld tot het niveau van voor de crisis, hoewel de mix en de prijsstelling uitdagend zijn gebleven. De diverse yield-maatregelen die we vanaf het 2e kwartaal hebben aangekondigd beginnen positieve effecten te sorteren, hoewel het strenge winterweer in Europa niet alleen extra kosten heeft veroorzaakt, maar ook nog een negatief effect heeft gehad op de product-mix van Express. 2010 was ook een jaar waarin de strategie van TNT in de opkomende markten goede verdere vorderingen heeft gemaakt. In China is de groei goed geweest, zowel wat betreft de dagzekere binnenlandse als de internationale stromen. De eenmalige integratiegerelateerde kosten in Brazilië waren teleurstellend, maar onze sterke positie op de Zuid-Amerikaanse markten blijft een belangrijk voordeel voor de toekomst. Om het beoogde bedrijfsresultaat 2011 te realiseren zal het management zich richten op de verdere implementatie van onze yield-maatregelen en zich met hernieuwde kracht inzetten voor de reductie van de structurele kosten.
 
Tussen vandaag en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 25 mei zal de Raad van Bestuur borg staan voor een soepele transitie naar de twee op zichzelf staande Post- en Express-ondernemingen.”
 

VOORUITZICHTEN 2011 POSTACTIVITEITEN

Post verwacht in 2011 een daling van de volumes geadresseerde post in Nederland van 8-10% als gevolg van de aanhoudende substitutie en concurrentie in dit tweede volle jaar na de volledige liberalisering. De beoogde Masterplan-besparingen voor dit jaar bedragen € 50-60 miljoen. De onderliggende cash EBIT van Post (gedefinieerd als de onderliggende EBIT minus de kasuitstroom voor pensioenverplichtingen en herstructureringen) zal naar verwachting € 130-170 miljoen bedragen. Na de splitsing voorzien de dividendrichtlijnen van Post voor de komende jaren in een uitkeringspercentage van 75% van het onderliggende nettokasresultaat, met een minimum van € 150 miljoen per jaar. Daarnaast ontvangen de aandeelhouders het dividend dat Post ontvangt van de Express-activiteiten.
 
Aanvullende financiële indicatoren voor 2011 in verband met de onderliggende cash EBIT:
 
 • Pensioenen: de brutobijdrage in contanten voor de pensioenverplichtingen met gegarandeerde aanspraken zal circa € 265 miljoen bedragen (2010: € 240 miljoen) – het effect op de winst- en verliesrekening zal op het moment van de splitsing worden bijgesteld
 • Kasuitstroom in verband met herstructureringen: circa € 80-90 miljoen (2010: € 58 miljoen)
Andere aanvullende financiële indicatoren voor 2011:
 
 • Effectieve belastingdruk: circa 25%
 • Cash Capex: circa € 200 miljoen
 • Implementatiekosten Masterplannen: circa € 70 miljoen (2010: € 35 miljoen)
 • Netto financiële lasten: circa € 120 miljoen
 • Rebranding- en additionele centrale kosten: circa € 30 miljoen

VOORUITZICHTEN 2011 EXPRESS-ACTIVITEITEN

TNT gaat voor 2011 uit van een voornamelijk stabiele economische omgeving. Om de inflatoire kostendruk (waaronder de brandstofkosten) en mogelijke mix-effecten tegen te gaan, zal de focus van Express zich richten op de structurele kosten en cash, naast de verbetering van de yield die een prioriteit blijft. Voor het gehele jaar verwacht Express een onderliggende omzet van € 7,3-7,5 miljard en een onderliggend bedrijfsresultaat van € 400-420 miljoen (bedrijfsresultaat inclusief de toewijzing van € 20 miljoen aan centrale kosten van TNT). Na de splitsing voorzien de dividendrichtlijnen van Express in een uitkeringspercentage van circa 40% van het genormaliseerde nettoresultaat.
 
Aanvullende financiële indicatoren voor 2011:
 
 • Effectieve belastingdruk: circa 35% (op langere termijn: 31-33%)
 • Cash Capex: circa € 300 miljoen
 • Netto financiële lasten: circa € 35 miljoen
Bovengenoemde cijfers zijn exclusief rechtstreeks aan de splitsing gerelateerde eenmalige lasten die op dit moment worden geschat op ongeveer € 35 miljoen.