Resultaten 1e kwartaal 2011 TNT NV

Amsterdam – TNT NV heeft de resultaten van het 1e kwartaal 2011 gepubliceerd.

TOELICHTING BIJ DEZE PUBLICATIE

Op 2 december 2010 heeft TNT het besluit bekendgemaakt, onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders, de Mail- en Express-activiteiten te splitsen. Als gevolg van dit besluit dient TNT NV krachtens de boekhoudregels haar resultaten en verslagen te publiceren conform een rapportagestructuur die anticipeert op de afsplitsing van Express.


De belangrijkste veranderingen zijn:


De cijfers van Express worden gerapporteerd onder niet-voortgezette bedrijfsactiviteiten

Verschillen in scope van Express en Mail

Tijdelijke aanpassingen in verband met de beëindiging van bepaalde profit-pooling-regelingen

Tijdelijke verschillen in de lasten van pensioenregelingen met gegarandeerde aanspraken en feitelijk gestorte pensioenpremies

pdf - persbericht [198 kb]


HIGHLIGHTS 1e KWARTAAL

MAIL

 • Onderliggende omzet gestegen met 3,8% tot € 1.107 miljoen
 • Onderliggend bedrijfsresultaat van € 120 miljoen; onderliggend cash bedrijfsresultaat van € 76 miljoen
 • Goed resultaat nettokasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten
 • Volumes geadresseerde post gedaald met 8,6%; omzet Mail in Nederland gedaald met 6,3%
 • Parcels op koers; verbetering International
 • Duidelijkheid over nieuwe tariefregulering voor de Universele Dienstverlening

EXPRESS-ACTIVITEITEN (NIET-VOORTGEZETTE BEDRIJFSACTIVITEITEN)

 • Onderliggende omzet gestegen met 4,4% tot € 1.759 miljoen
 • Onderliggend bedrijfsresultaat van € 49 miljoen
 • Resultaten over het kwartaal in lijn met de Business Update en Stand van Zaken Splitsing van 8 april 2011. Directe maatregelen getroffen ten aanzien van Brazilië, non-cash afwaardering van € 120 miljoen
 • Nieuwe besparingsdoelstelling van € 40 - 50 miljoen per jaar

NB.: Onderliggende cijfers zijn tegen constante wisselkoeren en exclusief de posten vermeld op pagina’s 4 en 8 van het volledige persbericht.


BEDRIJFSACTIVITEITEN MAIL IN 2011

Bij de postactiviteiten wordt een daling van de volumes geadresseerde post verwacht van 8-10% als gevolg van de aanhoudende substitutie en concurrentie in dit tweede volle jaar na de liberalisering. De beoogde Masterplan-besparingen voor dit jaar bedragen € 50-60 miljoen. Het onderliggende cash bedrijfsresultaat van Mail (gedefinieerd als het onderliggende bedrijfsresultaat minus de kasuitstroom voor pensioenverplichtingen en herstructureringen) zal naar verwachting € 130-170 miljoen bedragen. Na de splitsing voorzien de dividendrichtlijnen van Mail voor de komende jaren in een uitkeringspercentage van 75% van het onderliggende nettokasresultaat, met een minimum van € 150 miljoen per jaar. Daarnaast ontvangen de aandeelhouders het dividend dat Mail ontvangt van de Express-activiteiten.


Aanvullende financiële indicatoren voor 2011 in verband met het onderliggende cash bedrijfsresultaat:


 • Pensioenen: de brutobijdrage in contanten voor de pensioenverplichtingen met gegarandeerde aanspraken zal circa € 265 miljoen bedragen (2010: € 240 miljoen) – het effect op de winst- en verliesrekening zal op het moment van de splitsing worden bijgesteld
 • Kasuitstroom in verband met herstructureringen: circa € 80-90 miljoen (2010: € 58 miljoen)

Andere aanvullende financiële indicatoren voor 2011:


 • Effectieve belastingdruk: circa 25%
 • Cash Capex: circa € 200 miljoen
 • Implementatiekosten Masterplannen: circa € 70 miljoen (2010: € 35 miljoen)
 • Netto financiële lasten: circa € 120 miljoen
 • Rebranding- en additionele centrale kosten: circa € 30 miljoen

Bovengenoemde cijfers zijn exclusief rechtstreeks aan de splitsing gerelateerde extra eenmalige lasten die op dit moment worden geschat op ongeveer € 35 miljoen. Deze kosten zullen gezamenlijk door Mail en Express worden gedragen.


BEDRIJFSACTIVITEITEN EXPRESS IN 2011

Op basis van de prestaties in het 1e kwartaal heeft Express de plannen voor 2011 geherformuleerd en herzien:


 • Bescheiden stijging van de omzet in Europa en MEA, met een onderliggende operationele marge in lijn met het voorgaande jaar (9% of iets hoger).
 • Gedeeltelijk herstel in de regio Azië-Pacific op basis van de nu verbeterende intercontinentale volumes.
 • Aanpak van de aanhoudend negatieve prestaties in Noord- en Zuid-Amerika via een breed scala van correctiemaatregelen.
 • Prestaties van Overige netwerken in lijn met het voorgaande jaar.
 • Ondersteuning van de kasstroom door strak management van cash capex en werkkapitaal.

TOELICHTING VAN CEO PETER BAKKER

“De noodzakelijke stappen voor de splitsing van de Mail- en Express-activiteiten zijn nu afgerond, inclusief alle vereiste kennisgevingen en publicaties. Tijdens de AVA/BAVA van 25 mei zal de splitsing ter goedkeuring aan onze aandeelhouders worden voorgelegd.


In onze Business Update van 8 april hebben we al de belangrijkste elementen van onze resultaten over het eerste kwartaal gepresenteerd.


De Mailactiviteiten hebben in het 1e kwartaal gepresteerd conform verwachtingen, met een aanhoudende focus op cash en kosten. Op 7 april is belangrijke duidelijkheid ontstaan met de goedkeuring door de Tweede Kamer van de nieuwe tariefregulering voor de Universele Dienstverlening in Nederland. Het management van Mail werkt verder in overleg met de Ondernemingsraad aan de implementatie van de Masterplan-herstructurering.


De Europese activiteiten van Express hebben veerkracht getoond, en de ASPAC-regio heeft in de laatste weken van het kwartaal een verdere verbetering van de volumes gerealiseerd. Het management is gecommitteerd om de ernstige integratieproblemen in Brazilië op te lossen, met de doelstelling uiterlijk in de tweede helft van 2012 de winstgevendheid te herstellen. Daarnaast heeft het management van Express vandaag nieuwe besparingsdoelstellingen van € 40 - 50 miljoen per jaar bekendgemaakt.


In de aanloop naar de algemene vergadering van aandeelhouders op 25 mei zullen de Raden van Bestuur van Express en Mail de financiële markt gedetailleerd informeren over de investeringsmogelijkheden die de twee bedrijven bieden. Dit zal plaatsvinden tijdens de kapitaalmarktdag van Express op 3 mei en die van Mail op 9 mei, alsmede de daaropvolgende roadshows.”