Resultaten PostNL 3e kwartaal 2011

Cijfers gehele jaar waarschijnlijk boven afgegeven verwachting

Den Haag

 

Highlights 3e kwartaal 2011

  • Goede operationele resultaten gedreven door ontwikkeling volumes Mail in NL
  • Onderliggend resultaat International sterk verbeterd tot € 4 miljoen (3e kwartaal 2010: € (5) miljoen)
  • Onderliggende omzet met 2% gedaald tot € 996 miljoen (+2% autonoom)
  • Onderliggend cash bedrijfsresultaat van € 21 miljoen (3e kwartaal 2010: € 23 miljoen)
  • Nettoschuldpositie van € 1.053 miljoen per 1 oktober 2011
  • Belang in TNT Express: afwaardering van € 337 miljoen
  • Dekkingsgraad belangrijkste pensioenfonds 96%, onder minimaal vereist niveau (rond 105%)
  • Op basis van huidige parameters, dividend in aandelen in 2012

Toelichting CEO

Harry Koorstra, CEO van PostNL, licht toe: “De positieve ontwikkeling van onze operationele activiteiten heeft zich in het derde kwartaal sterk voortgezet: de volumes geadresseerde post hebben zich beter ontwikkeld dan verwacht, de OPTA heeft de nieuwe postzegelprijzen goedgekeurd, die per januari 2012 van kracht zullen worden en Masterplan III wordt stapsgewijs doorgevoerd. Parcels heeft conform belofte gepresteerd met een goede groei in volumes, omzet en resultaat. De resultaten van International zijn opnieuw verbeterd, en met de verkoop van de postkameractiviteiten in Italië in oktober is het waarderealisatieproject bij International succesvol afgesloten.
 
Op basis van onze operationele resultaten in de eerste negen maanden van het jaar verwacht ik dat ons onderliggend cash bedrijfsresultaat over het gehele jaar boven de door ons aangegeven bandbreedte van €130-170 miljoen zal uitkomen.
 
Sinds onze laatste resultaten zijn de financiële markten bijzonder onstuimig geweest, hetgeen heeft geleid tot een nieuwe afwaardering van ons belang in TNT Express. De Nederlandse rente staat op een historisch laag niveau. Het dekkingspercentage van ons belangrijkste pensioenfonds is duidelijk onder het wettelijk vereiste minimum gedaald, hetgeen zich mogelijk vertaalt in substantiële herstelbetalingen in de periode 2012-2014. Bovendien zullen de reguliere pensioenpremies waarschijnlijk vanaf volgend jaar stijgen. Al het bovengenoemde zal de komende jaren van invloed zijn op ons vermogen om dividenden in contanten uit te keren.
 
We kijken naar diverse manieren om een aantal effecten van de pensioenontwikkelingen te compenseren.
 
Een verbetering van de economische situatie zou een positieve invloed kunnen hebben op pensioenen en dividend.”
 

Samenvatting vooruitzichten 2011

PostNL verwacht in 2011 een onderliggend cash bedrijfsresultaat van meer dan € 170 miljoen te realiseren, voornamelijk dankzij de verbetering van onze operationele prestaties en de fasering van de kasuitstroom voor herstructureringskosten. De fasering van de Masterplannen heeft zich zodanig ontwikkeld dat de kasuitstroom voor herstructureringen en de implementatiekosten in 2011, lager uitkomen dan het niveau dat wij verwachtten op het moment dat wij onze plannen ontwikkelden. Deze kosten zullen in 2012 worden geboekt. Gelet op de aanhoudende substitutie en concurrentie in dit tweede jaar sinds de volledige liberalisering is de verwachte daling van de geadresseerde volumes in 2011 in Nederland 8-10%. De beoogde Masterplan-besparingen voor dit jaar bedragen € 60-70 miljoen.