Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Den Haag – Vandaag heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van PostNL N.V. de jaarrekening van de onderneming over 2011 goedgekeurd en het dividend over 2011 vastgesteld op € 0,407 per gewoon aandeel, waarvan € 0,214 per gewoon aandeel reeds als interimdividend is uitgekeerd. Het slotdividend van € 0,193 zal geheel in gewone aandelen worden uitgekeerd.

Bij de aanvang van de AVA informeerde Piet Klaver, Voorzitter van de Raad van Commissarissen, dat Herna Verhagen benoemd was tot Voorzitter van de Board of Management na een positief advies van de Centrale Ondernemingsraad.
 
Bovendien heeft de Board of Management van PostNL besloten om af te zien van hun variabele beloning in het jaar 2012. De achtergrond voor dit besluit zijn de lopende reorganisatie, de problemen met de bezorging en de impact hiervan op medewerkers en klanten.
 
Het is de intentie van de Raad van Commissarissen om het huidige beloningsbeleid van PostNL te herzien.
 
Daarnaast heeft de AVA de volgende besluiten genomen:
 
  • Het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur voor de door hen uitgevoerde taken voor zover daarvan blijkt uit de jaarrekening 2011.
  • Het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de door hen uitgevoerde taken voor zover daarvan blijkt uit de jaarrekening 2011.
  • De heer P.C. Klaver is per 24 april 2012 herbenoemd tot lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar.
  • De heer F. Rövekamp is per 24 april 2012 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar.
  • Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen tot 24 oktober 2013. Deze bevoegdheid zal zijn beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal op het moment van uitgifte plus een verdere 10% van het geplaatste kapitaal op het moment van uitgifte in het geval de uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of acquisitie.
  • Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen tot 24 oktober 2013. Deze bevoegdheid zal zijn beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal op het moment van uitgifte plus een verdere 10% van het geplaatste kapitaal op het moment van uitgifte in het geval de uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of acquisitie.
  • Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen door de vennootschap tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal tot 24 oktober 2013.
De heer Abrahamsen is per het tijdstip van de sluiting van de AVA afgetreden aangezien hij het maximale aantal zittingstermijnen heeft bereikt en om deze reden niet in aanmerking komt voor herbenoeming. Piet Klaver, Voorzitter van de Raad van Commissarissen, zei: “Ik wil Rob Abrahamsen bedanken voor zijn toewijding aan de onderneming gedurende de afgelopen twaalf jaar. Gedurende deze periode heeft hij met zijn enorme ervaring en gewaardeerde inzichten veel bijgedragen aan de onderneming.”
 
De relevante documenten bij de vandaag gehouden AVA, zoals de presentatie, de besluiten en de uitslagen van de stemmingen zullen in de komende dagen op de website van PostNL beschikbaar worden gesteld.