Overeenstemming over uitvoering en financiering van een nieuwe pensioenregeling PostNL

Den Haag – PostNL, de vakorganisaties Abvakabo FNV, BVPP, CNV Publieke Zaak en VPP en Stichting Pensioenfonds PostNL hebben overeenstemming bereikt over de uitvoering en financiering van de pensioenregeling die PostNL en de vakorganisaties in december 2012 hebben voorgesteld. Sinds december vorig jaar is tussen partijen intensief overleg gevoerd. Daarbij zijn de belangen van alle betrokken partijen nauwkeurig en evenwichtig afgewogen om te komen tot een toekomstbestendige pensioenregeling en financiering.

De beoogde ingangsdatum van de nieuwe pensioenregeling is 1 januari 2014. De regeling kent een balans tussen een bestendige pensioenopbouw voor de deelnemers en een maximering van de premie voor PostNL. Onderdeel van de regeling is de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar, een hoger opbouwpercentage en een lagere franchise in vergelijking met de huidige pensioenregeling. Daardoor wordt het bedrag waarover pensioenopbouw plaatsvindt verhoogd. Op basis van de hoogte van het totaal maximale premiebedrag kan de beoogde pensioenopbouw van 2,0% in enig jaar worden verhoogd of verlaagd. De nieuwe regeling is vastgelegd in een principe-pensioenakkoord dat voor akkoord aan de leden van de vakorganisaties wordt voorgelegd.

Gelimiteerde bijstortverplichting

De ongelimiteerde bijstortverplichting van PostNL voor tekorten van het pensioenfonds wordt in twee fasen gelimiteerd. In de periode 2014 tot en met 2018 geldt een jaarlijks maximum van 1,25% van de pensioenverplichting van het pensioenfonds, aangevuld met een voorwaardelijk budget van maximaal €300 miljoen te gebruiken in die periode om kortingen te voorkomen. Vanaf 2019 geldt alleen het jaarlijkse maximum van 1,25% van de pensioenverplichting. Bij het bepalen van de gelimiteerde bijstortingsverplichting wordt in de toekomst rekening gehouden met de eigen herstelkracht van het pensioenfonds.

Opheffen dekkingstekort

Onderdeel van het principeakkoord is het opheffen van een eventueel dekkingstekort per eind 2013 door PostNL. PostNL vult het bedrag dat hiervoor nodig is aan tot €150 miljoen ter compensatie voor het invoeren van de gelimiteerde bijstortverplichting.

De onvoorwaardelijke toezegging van €150 miljoen en eventuele toezeggingen die nodig zijn uit het voorwaardelijke budget van €300 miljoen worden betaalbaar vanaf het moment dat PostNL dividend uit keert, maar uiterlijk 10 jaar nadat bedragen onvoorwaardelijk zijn geworden, en in alle gevallen met een betalingstermijn van 5 jaar vanaf dat moment.

"We hebben met elkaar een goede balans gevonden in de doelstellingen die we gezamenlijk wilden bereiken ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de pensioenregeling, met duidelijkheid over de financiering en zekerheid voor de medewerkers van PostNL, inactieve deelnemers en de gepensioneerden. Voor alle stakeholders is gekeken naar de effecten van het principeakkoord en deze zijn voor de partijen acceptabel," aldus partijen in een gezamenlijke reactie.

Stichting Pensioenfonds PostNL voert de regeling van PostNL en TNT Express uit. Met het bereikte akkoord lopen de regeling en financiering van PostNL en TNT Express in toenemende mate uiteen en daarom zullen de aanspraken van TNT Express pensioenverzekerden worden afgesplitst en in een afzonderlijk pensioenfonds voor TNT Express pensioenverzekerden worden ondergebracht. De beoogde afsplitsing is afhankelijk van een definitief akkoord en zal dan begin 2014 plaatsvinden.