Menu

PostNL herhaalt zijn positie in reactie op het ongewijzigde voorstel van bpost

Deze documenten vormen geen of zijn geen onderdeel van enig bod of verzoek tot uitruil, verkoop, koop of inschrijving op effecten in de Verenigde Staten (inclusief zijn territoria en onderhorigheden, elke Staat van de Verenigde Staten en het district van Columbia), Japan, Australië of enige jurisdictie buiten Nederland of België waarin zo'n bod of verzoek in strijd zou zijn met de wet zonder voorafgaande registratie, deponering of kwalificering onder het effectenrecht van een dergelijke jurisdictie. Derhalve mogen kopieën van de documenten die hierin zijn opgenomen niet worden verstuurd, verzonden of op enige andere wijze worden overgedragen binnen, naar, of vanuit de Verenigde Staten, Japan, Australië of enige andere soortgelijke jurisdictie. 

De effecten die hierin worden genoemd zijn niet en zullen niet worden geregistreerd volgens de U.S. Securities Act van 1933 zoals gewijzigd (de “Securities Act”), en mogen noch direct, noch indirect worden aangeboden, geruild, verkocht, doorverkocht, geleverd of verspreid binnen of naar de Verenigde Staten, behoudens krachtens een beschikbare uitzondering op de registratievereisten van de Securities Act en in overeenstemming met het effectenrecht van iedere Staat of andere jurisdictie binnen de Verenigde Staten. Er zal geen openbare aanbieding van dergelijke effecten plaatsvinden in de Verenigde Staten. Er zal eveneens geen enkele actie worden ondernomen om de genoemde effecten te registreren of te kwalificeren voor verkoop aan het publiek in overeenstemming met het toepasselijke effectenrecht van Japan, Australië of enige andere jurisdictie anders dan Nederland of België. Derhalve mogen dergelijke effecten noch direct, noch indirect worden aangeboden, geruild, verkocht, doorverkocht, geleverd of verspreid binnen of naar Japan of Australië of enige andere jurisdictie (anders dan Nederland of België) waar registratie of kwalificatie anders vereist zou zijn, tenzij een uitzondering van toepassing is onder het toepasselijke effectenrecht.

Alle personen die de documenten die hierin zijn opgenomen inzien (inclusief, maar niet beperkt tot, bewaarders, beheerders en aangestelden) dienen kennis te nemen van voornoemde beperkingen en die in acht te nemen. Iedere niet-nakoming van voornoemde beperkingen kan resulteren in een schending van het toepasselijke recht.

Bevestiging van kennisname en aanvaarding van de disclaimer

Ik erken hierbij dat de informatie op de volgende pagina's niet bedoeld is voor, en niet beschikbaar dient te worden gesteld aan personen in de Verenigde Staten, Japan of Australië. Alle mededelingen aangaande effecten of verwijzingen naar effecten die zijn opgenomen op deze pagina's houden geen aanbod van effecten in. Ieder aanbod van effecten zal geschieden middels een prospectus dat gedetailleerde informatie bevat met betrekking tot de uitgevende instelling en de aangeboden effecten, inclusief een beschrijving van de risico's, de onderneming van de uitgevende instelling en de relevante financiële informatie. 

Kruis deze box aan en klik op “bevestigen” als u niet woonachtig of fysiek aanwezig bent in de Verenigde Staten, Japan of Australië of enige andere jurisdictie waarin de verspreiding van de informatie als hierin opgenomen of deelname aan het openbaar bod verboden is, noch deze informatie raadpleegt namens een persoon die daar woonachtig of fysiek aanwezig is. U verklaart dat u informatie weergegeven op deze website niet zal reproduceren, versturen of anderszins verzenden naar enige persoon of zal publiceren in publicaties die algemeen verspreid worden in de Verenigde Staten, Japan of Australië en dat het u is toegestaan onder toepasselijk recht om elektronische versies van deze documenten te bekijken. 

Anders klikt u op “Afwijzen”.