Politieke keuzes nodig voor hoge kwaliteit en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden postmarkt

Den Haag, 10 juli 2017 – De analyse van minister Kamp toont helder dat de postmarkt de afgelopen jaren fundamenteel is veranderd en dat keuzes voor de toekomst op korte termijn noodzakelijk zijn. PostNL deelt de visie dat regelgeving gericht op meer concurrentie niet aansluit bij de realiteit van de krimpende postmarkt. Dit is achterhaald en leidt tot concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Een nieuw beleid moet betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de postvoorziening en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voorop stellen.

Sinds 2005 zijn de postvolumes in Nederland met bijna vijftig procent gedaald. Deze daling gaat onverminderd door. Het is de verwachting dat in 2025 nog ongeveer 2 miljard poststukken verstuurd zullen worden. Post blijft belangrijk voor grote groepen Nederlanders, waaronder bedrijven en consumenten. Daarom is herziening van de regulering op de postmarkt op korte termijn noodzakelijk.

Minister Kamp wijst er terecht op dat meer netwerkconcurrentie maatschappelijk niet veel toevoegt. Het is de vraag of het huidige uitgangspunt van toezicht gericht op meer concurrentie nog de juiste is. PostNL is al jaren van mening dat regelgeving niet gericht moet zijn op het kunstmatig in stand houden van concurrentie: regulering moet de realiteit van de krimpende markt reflecteren.

Herna Verhagen, ceo van PostNL: “Bij een markt die 9 procent per jaar krimpt leidt het nog langer sturen op meer concurrentie tot verslechtering van de arbeidsvoorwaarden en de kwaliteit van de postvoorziening. Concurrenten houden zich niet aan de regels die zijn afgesproken over het in dienst nemen van medewerkers, zij concurreren ten koste van arbeidsvoorwaarden. Er moeten keuzes gemaakt worden die er voor zorgen dat alle medewerkers in deze dalende markt een eerlijke boterham kunnen verdienen. Medewerkers zijn cruciaal voor het behoud van de kwaliteit van de postvoorziening, ook in de toekomst.”

PostNL denkt dat het niet nodig is om op korte termijn het serviceniveau en het aantal bezorgdagen van de UPD aan te passen, mits de regulering op de zakelijke markt, waaronder Aanmerkelijke Marktmacht, wordt herzien. Toekomstige wijzigingen van de UPD zijn grotendeels afhankelijk van Europese besluitvorming en vormen daarom op korte termijn geen oplossing. Het feit dat minister Kamp de kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van de huidige UPD-dienstverlening zo waardeert ziet PostNL als een compliment aan al zijn medewerkers. Daar zijn we trots op.