Dividend

PostNL stelt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA), die wordt gehouden op 19 april 2022, voor om over 2021 een dividend van € 0,42 per gewoon aandeel uit te keren. Dit houdt een pay-out ratio in van 75% van het genormaliseerde totaalresultaat dat in 2021 € 285 miljoen bedroeg. In augustus 2021 is € 0,10 per aandeel uitgekeerd als interim-dividend.

Na goedkeuring door de AVA wordt het slotdividend van € 0,32 per aandeel naar keuze van de aandeelhouder uitgekeerd in gewone aandelen dan wel in contanten (standaardoptie). Het stockdividend wordt uitgekeerd uit de agioreserve en is in Nederland vrij van bronbelasting.

De ex-dividenddatum is 21 april 2022, de registratiedatum 22 april 2022 en de keuzeperiode start op 25 april 2022 en eindigt op 10 mei 2022 om 15.00 uur. De omwisselverhouding is gebaseerd op de naar volume gemiddelde koers (VWAP) van alle op Euronext Amsterdam verhandelde aandelen PostNL op de drie handelsdagen van 6 mei tot en met 10 mei 2022. Het streven is om de waarde van het stockdividend, gebaseerd op VWAP, afhankelijk van afronding, op het niveau van, maar niet onder het contante dividend te laten uitkomen. Er is geen handel in rechten op stockdividend. Het dividend wordt vanaf 12 mei 2022 betaalbaar gesteld.

Dividendkalender

Finaal dividend 2021Interimdividend 2022
Ex-dividend datum21 april 202210 augustus 2022
Record datum22 april 202211 augustus 2022
Start keuzeperiode25 april 202212 augustus 2022
Einde keuzeperiode10 mei 202229 augustus 2022
Betaalbaarstelling12 mei 202231 augustus 2022

Dividendbeleid

Op 21 februari 2020 heeft de Raad van Bestuur met instemming van de Raad van Commissarissen een aangepast dividendbeleid goedgekeurd dat is afgestemd op de KPI’s voor genormaliseerd EBIT en de free cashflow. De belangrijkste elementen van dat beleid zijn:

  • Er wordt dividend uitgekeerd onder de voorwaarde dat PostNL correcte wijze binnen het vastgestelde financiële kader is gefinancierd.
  • Het streven is een dividend uit te keren dat zich in belangrijke mate in lijn met de bedrijfsresultaten ontwikkelt.
  • Pay-out ratio van circa 70-90% van het genormaliseerde totaalresultaat.
  • Contanten of aandelen naar keuze van de aandeelhouder.
  • Interimdividend van ~1/3 van het dividend in het voorgaande jaar.

De toepassing van het dividendbeleid is afhankelijk van de financiële resultaten en het eigen vermogen van PostNL. Niettemin kan de Raad van Bestuur met goedkeuring van de Raad van Commissarissen het aan de reserves toe te voegen bedrag vaststellen in het licht van specifieke omstandigheden. Het dividendbeleid van PostNL zal jaarlijks worden bezien om te borgen dat het in lijn is met het financieel beleid van PostNL en dat PostNL dividenden zal blijven uitkeren.

Definitie genormaliseerde totaalresultaat

Het genormaliseerde totaalresultaat wordt gedefinieerd als winst toekomend aan aandeelhouders van de moederonderneming vóór belasting gecorrigeerd voor significante eenmalige posten en bijzondere posten (inclusief reële waarde aanpassingen)

Statuten en dividend

Preferente aandelen

Als er preferente aandelen B zijn uitgegeven, keert PostNL eerst dividend uit aan houders van deze preferente aandelen B ter hoogte van een percentage dat gelijk is aan het gemiddelde van het 12-maands EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate). Dit percentage wordt gewogen naar het aantal dagen waarover de uitkering plaatsvindt. Het percentage wordt verhoogd met een opslag van minimaal één procentpunt en maximaal drie procentpunten.

Gewone aandelen

De Raad van Bestuur van PostNL stelt vast welk deel van de winst aan de reserves wordt toegevoegd. Dit gebeurt na uitkering van dividend op de preferente aandelen B (indien van toepassing) en na goedkeuring door de Raad van Commissarissen. Daarna wordt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgesteld om het deel van de winst dat overblijft na toevoeging aan de reserves uit te keren als dividend op de gewone aandelen.

Wanneer geen dividend?

PostNL N.V. keert geen dividend uit als het eigen vermogen daalt tot onder het nettoresultaat. Dit is de som van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal en eventuele door PostNL aan te houden wettelijke of statutaire reserves. 

Indien PostNL N.V. over een jaar verlies heeft geleden, wordt over dat jaar geen dividend uitgekeerd. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk. In de hierop volgende jaren kan alleen dividend worden uitgekeerd als het verlies is goedgemaakt door in navolgende jaren geboekte winst.