Dividend

grafiek-dividend-website-nl.png

PostNL stelt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA), die wordt gehouden op 16 april 2024, voor om over 2023 een dividend van € 0,09 per gewoon aandeel uit te keren. Dit is een pay-out ratio in van 80% van het genormaliseerde totaalresultaat. Na goedkeuring door de AVA wordt een slotdividend van € 0,03 per aandeel uitgekeerd. Dividend per aandeel wordt naar keuze van de aandeelhouder uitgekeerd in gewone aandelen dan wel in contanten (standaardoptie). Het stockdividend wordt uitgekeerd uit de agioreserve en is in Nederland vrij van bronbelasting.

De omwisselverhouding wordt bepaald op basis van de naar volume gewogen gemiddelde koers (VWAP) van alle op Euronext Amsterdam verhandelde aandelen PostNL op de drie laatste handelsdagen, inclusief de laatste dag van de keuzeperiode. Het streven is om de waarde van het stockdividend, gebaseerd op de VWAP, afhankelijk van afronding, op het niveau van maar niet onder het contante dividend te laten zijn. Er is geen handel in rechten op stockdividend.

Dividendkalender in 2024

Slotdividend 2023Interimdividend 2024
18 april 20247 augustus 2024Ex-dividenddatum
19 april 20248 augustus 2024Registratiedatum
22 april 20249 augustus 2024Start keuzeperiode
7 mei 202422 augustus 2024Einde keuzeperiode en bepaling omwisselverhouding
10 mei 202426 augustus 2024Betaalbaarstelling

Dividendbeleid

Op 21 februari 2020 heeft de Raad van Bestuur met instemming van de Raad van Commissarissen een aangepast dividendbeleid goedgekeurd dat is afgestemd op de KPI’s voor genormaliseerd EBIT en de free cashflow. De belangrijkste elementen van dat beleid zijn:

  • Er wordt dividend uitgekeerd onder de voorwaarde dat PostNL correcte wijze binnen het vastgestelde financiële kader is gefinancierd.
  • Het streven is een dividend uit te keren dat zich in belangrijke mate in lijn met de bedrijfsresultaten ontwikkelt.
  • Pay-out ratio van circa 70-90% van het genormaliseerde totaalresultaat.
  • Contanten of aandelen naar keuze van de aandeelhouder.
  • Interimdividend van ~1/3 van het dividend in het voorgaande jaar.

De toepassing van het dividendbeleid is afhankelijk van de financiële resultaten en het eigen vermogen van PostNL. Niettemin kan de Raad van Bestuur met goedkeuring van de Raad van Commissarissen het aan de reserves toe te voegen bedrag vaststellen in het licht van specifieke omstandigheden. Het dividendbeleid van PostNL zal jaarlijks worden bezien om te borgen dat het in lijn is met het financieel beleid van PostNL en dat PostNL dividenden zal blijven uitkeren.

Definitie genormaliseerde totaalresultaat

Het genormaliseerde totaalresultaat wordt gedefinieerd als winst toekomend aan aandeelhouders van de moederonderneming vóór belasting gecorrigeerd voor significante eenmalige posten en bijzondere posten (inclusief reële waarde aanpassingen)

Statuten en dividend

Preferente aandelen B

Als er preferente aandelen B zijn uitgegeven, keert PostNL eerst dividend uit aan houders van deze preferente aandelen B ter hoogte van een percentage dat gelijk is aan het gemiddelde van het 12-maands EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate). Dit percentage wordt gewogen naar het aantal dagen waarover de uitkering plaatsvindt. Het percentage wordt verhoogd met een opslag van minimaal één procentpunt en maximaal drie procentpunten.

Gewone aandelen

De Raad van Bestuur van PostNL stelt vast welk deel van de winst aan de reserves wordt toegevoegd. Dit gebeurt na uitkering van dividend op de preferente aandelen B (indien van toepassing) en na goedkeuring door de Raad van Commissarissen. Daarna wordt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgesteld om het deel van de winst dat overblijft na toevoeging aan de reserves uit te keren als dividend op de gewone aandelen.

Wanneer geen dividend?

PostNL N.V. keert geen dividend uit als het eigen vermogen daalt tot onder het nettoresultaat. Dit is de som van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal en eventuele door PostNL aan te houden wettelijke of statutaire reserves. 

Indien PostNL N.V. over een jaar verlies heeft geleden, wordt over dat jaar geen dividend uitgekeerd. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk. In de hierop volgende jaren kan alleen dividend worden uitgekeerd als het verlies is goedgemaakt door in navolgende jaren geboekte winst.