Gebruiksvoorwaarden website PostNL

Toegang tot en gebruik van de PostNL Holding B.V. internetsite welke toegankelijk is via PostNL.nl (hierna "Site") en de via deze Site aangeboden internetapplicaties (hierna "Applicaties") zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij (elders) uitdrukkelijk anders is bepaald. Gebruik van deze Site en de Applicaties betekent dat u deze en overige op deze Site en Applicaties vermelde aanvullende voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt. PostNL Holding B.V., haar groepsmaatschappijen en met haar gelieerde ondernemingen (hierna gezamenlijk "PostNL") verstrekken de informatie, producten en diensten op deze Site op basis van onderstaande voorwaarden.

Voorwaarden voor het gebruik van deze website

 1. Deze Site en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen betreffende of verband houdend met PostNL of haar producten en diensten worden verstrekt "zoals zij zijn" zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. De informatie die op deze Site aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.
 2. PostNL noch een van haar groepsmaatschappijen, met haar gelieerde ondernemingen, contractpartijen en/of werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze Site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze Site aanwezig is.
 3. Deze Site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door PostNL gecorrigeerd zullen worden naar goeddunken van PostNL. Ook wordt de informatie op deze Site regelmatig bijgewerkt. PostNL behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze Site verwezen wordt. PostNL sluit alle verantwoordelijkheden uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze Site.
 4. De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo's en afbeeldingen die de producten en diensten van PostNL en/of haar groepsmaatschappijen herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de Site zijn het eigendom van PostNL en/of haar groepsmaatschappijen en/of haar toeleveranciers. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van PostNL en/of haar groepsmaatschappijen en/of haar toeleveranciers.
 5. De op deze Site genoemde producten en diensten zijn te allen tijde onderworpen aan in uw specifieke geval van toepassing zijnde voorwaarden. Zie Algemene Voorwaarden PostNL op deze site.
 6. Alhoewel PostNL al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze Site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven. Aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u gebruik maakt van deze Site.
 7. Bepaalde diensten en producten die aangeboden worden op de Site zijn uitsluitend ontwikkeld en getest voor computers waarop Windows als besturingssysteem is geïnstalleerd en (minimaal) Internet Explorer 5.5 als browser. Het gebruik van die producten en diensten met computers die niet aan deze eisen voldoen wordt door PostNL niet specifiek ondersteund of getest.

  © 2014 PostNL. Alle rechten voorbehouden.

Zie ook: Algemene voorwaarden voor het gebruik van data en de Privacyverklaring.

Voorwaarden voor het gebruik van data

Het gebruik van data van de PostNL Holding B.V. internetsite welke toegankelijk is via PostNL.nl (hierna "Site") is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de Voorwaarden voor het gebruik van deze website.

 1. U kunt gebruik maken van deze Site voor het zoeken van data. U mag de data slechts gebruiken voor persoonlijk gebruik c.q. voor strikt intern gebruik binnen uw onderneming.
 2. PostNL of de partij waarvan PostNL de data betrekt, is rechthebbende op de auteursrechten,andere intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten op de data, zoals databankrechten. Het ter beschikking stellen voor het onder punt 1 geformuleerde doel strekt niet tot overdracht van één of meer van deze rechten.
 3. Het is niet toegestaan de data te verhandelen, te reproduceren of anderszins ter beschikking te stellen aan derden.
 4. U bent niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PostNL, anders dan door middel van een hyperlink, om een directe koppeling of gateway aan te brengen tussen de data op deze Site en andere websites, (meta-) zoekmachines of welk ander computernetwerk dan ook.
 5. Bij misbruik van het bovenstaande behoudt PostNL zich het recht voor om met onmiddellijke ingang het recht om gebruik te maken van de data in te trekken, dan wel de toegang tot het zoeken van data te verbieden en daartoe technische voorzieningen te treffen. PostNL en/of haar groepsmaatschappijen en/of toeleveranciers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door gebruik van data.
 6. PostNL behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
 7. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden beslecht door de ter zake bevoegde rechter te Den Haag.