Aandeelhouders PostNL stemmen in met jaarrekening 2020 en alle overige agendapunten

Den Haag, 20 april 2021 - Vandaag heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA) van PostNL N.V. de jaarrekening goedgekeurd en het dividend over 2020 vastgesteld op € 0,28 per aandeel. Nienke Meijer en Koos Timmermans zijn benoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar.

Daarnaast heeft de AVvA de volgende besluiten genomen:
  • Het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de door hen uitgevoerde taken voor zover daarvan blijkt uit de jaarrekening 2020 of aan de algemene vergadering van aandeelhouders bekend is gemaakt.
  • Positieve advisering over het bezoldigingsverslag zoals opgenomen in het bestuursverslag 2020.
  • Herbenoeming van Ernst & Young Accountants LLP als accountant voor het jaar 2021, en benoeming van KPMG Accountants NV als accountant voor de jaren 2022, 2023 en 2024.
  • Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen tot 20 oktober 2022. Deze bevoegdheid zal zijn beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal op het moment van uitgifte.
  • Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen tot 20 oktober 2022. Deze bevoegdheid zal zijn beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal op het moment van uitgifte.
  • Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen door PostNL tot 20 oktober 2022. Deze bevoegdheid zal zijn beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal per 20 april 2021.
De relevante documenten, zoals de presentatie, de besluiten en de uitslagen van de stemmingen zullen in de komende dagen beschikbaar worden gesteld op de website van PostNL.