Aandeelhouders PostNL stemmen in met jaarrekening 2021 en alle overige agendapunten

Den Haag, 19 april 2022 - Vandaag heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA) van PostNL N.V. de jaarrekening goedgekeurd en het dividend over 2021 vastgesteld op € 0,42 per aandeel. Hannie Vlug is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar, en Jan Nooitgedagt is herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen, ook voor een termijn van vier jaar. Tevens heeft de Raad van Commissarissen besloten tot herbenoeming van Pim Berendsen als lid van de Raad van Bestuur en CFO van PostNL NV voor een termijn van vier jaar.

Daarnaast heeft de AVvA de volgende besluiten genomen:

  • Het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de door hen uitgevoerde taken ten aanzien van het financiële jaar 2021 voor zover daarvan blijkt uit de jaarrekening 2021 of aan de algemene vergadering van aandeelhouders bekend is gemaakt
  • Vaststelling van het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur, en positieve advisering over het bezoldigingsverslag zoals opgenomen in het bestuursverslag 2021
  • Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen tot 19 oktober 2023. Deze bevoegdheid zal zijn beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal
  • Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen tot 19 oktober 2023. Deze bevoegdheid zal zijn beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal
  • Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen door PostNL tot 19 oktober 2023. Deze bevoegdheid zal zijn beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal
  • Goedkeuring van het voorstel tot verlaging van het geplaatst kapitaal door intrekking van gewone aandelen gehouden door PostNL

De relevante documenten, zoals de presentatie, de besluiten en de uitslagen van de stemmingen zullen in de komende dagen beschikbaar worden gesteld op de website van PostNL.