Aandeelhouders PostNL stemmen in met jaarrekening 2023 en alle overige agendapunten

Den Haag, 16 april 2024 - Vandaag heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA) van PostNL N.V. de jaarrekening goedgekeurd en het dividend over 2023 vastgesteld op € 0,09 per aandeel. Ad Melkert en Jeroen Hoencamp zijn herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar. Tevens is de herbenoeming van KPMG als accountant van PostNL voor de jaren 2025 en 2026 goedgekeurd, en is het nieuwe remuneratiebeleid voor zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen vastgesteld.

Daarnaast heeft de AVvA de volgende besluiten genomen:

  • Het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de door hen uitgevoerde taken ten aanzien van het financiële jaar 2023 voor zover daarvan blijkt uit de jaarrekening 2023 of aan de algemene vergadering van aandeelhouders bekend is gemaakt.
  • Positieve advisering over het bezoldigingsverslag zoals opgenomen in het bestuursverslag 2023.
  • Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen tot 16 oktober 2025. Deze bevoegdheid zal zijn beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal.
  • Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen tot 16 oktober 2025. Deze bevoegdheid zal zijn beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal.
  • Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen door PostNL tot 16 oktober 2025. Deze bevoegdheid zal zijn beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal.
  • Goedkeuring van het voorstel tot verlaging van het geplaatst kapitaal door intrekking van gewone aandelen gehouden door PostNL.

De relevante documenten, zoals de presentatie, de besluiten en de uitslagen van de stemmingen zullen in de komende dagen beschikbaar worden gesteld op de website van PostNL.