Aanpassing pensioenregeling PostNL voor hogere indexatie

De pensioenregeling van PostNL wordt verbeterd voor alle deelnemers van het Pensioenfonds PostNL. PostNL, het pensioenfonds en de vakorganisaties hebben hier gezamenlijk toe besloten. De aanpassing van de pensioenregeling, in combinatie met de solide financiële positie van het pensioenfonds, maakt het mogelijk om de pensioenaanspraken per 1 januari 2023 met 10% te verhogen (indexeren).

PostNL is blij met de overeenstemming die is bereikt met het pensioenfonds en de vakorganisaties BVPP, CNV en FNV. Pim Berendsen, CFO van PostNL, zegt: “Dit is een belangrijk besluit voor alle deelnemers in het pensioenfonds. De afgelopen jaren konden de pensioenen door de lage rente en financiële situatie van het fonds slechts zeer beperkt verhoogd worden. Het zijn voor veel mensen financieel lastige tijden en vooral voor gepensioneerden is een hogere indexatie nu hard nodig. Zij merken de verhoging volgend jaar direct in hun portemonnee.”

Aanpassing pensioenregeling nodig voor hogere indexatie in 2023

Om de pensioenen van de (oud-)medewerkers van PostNL met 10% te kunnen verhogen, is besloten om de pensioenregeling aan te passen per 31 december 2022. In de huidige regeling is indexatie namelijk gemaximeerd op 4%. Als onderdeel van de aanpassing wordt de pensioenregeling een collectieve defined contribution regeling. Dit betekent onder meer dat PostNL voortaan alleen nog verplicht is om de reguliere pensioenpremie te betalen en dat de bijstort- en restitutieregeling vervalt. Als het financieel minder goed gaat met het pensioenfonds, hoeft PostNL dus geen extra betalingen meer te doen. Gaat het goed met het fonds, dan krijgt PostNL geen geld terug. De partijen zien deze aanpassing als de beste manier om de pensioenen per 1 januari beter mee te laten groeien met de inflatie. En zo de (toekomstige) koopkracht van alle deelnemers ook op peil te houden. 

Voorbereiding op het nieuwe pensioenstelsel

PostNL, het pensioenfonds en de vakorganisaties hebben ook afspraken gemaakt over de invulling van het nieuwe pensioenstelsel, dat waarschijnlijk in de loop van 2023 wettelijk ingaat. Er is een voorkeurscontract op basis van een solidaire premieregeling afgesproken. Partijen hebben ook de intentie uitgesproken om de al opgebouwde pensioenen mee te nemen (“invaren”) naar het nieuwe pensioenstelsel. De transitie zal uit het fondsvermogen worden bewerkstelligd, zonder financiële bijdrage of compensatie van PostNL. Pensioenfonds PostNL deelt hier voor 1 maart 2023 meer informatie over. 

Boekhoudkundige en financiële gevolgen voor PostNL

Door de overstap naar een collectieve defined contribution regeling zijn de pensioenkosten volgens IFRS vanaf 2023 gelijk aan de pensioenpremie die PostNL aan het pensioenfonds betaalt. Deze overstap heeft in 2022 geen invloed op de key financial indicator normalised EBIT van PostNL. In 2022 zijn de pensioenkosten substantieel hoger dan de betaalde reguliere premies. Door de aanpassing van de pensioenregeling verdwijnt dit verschil vanaf 2023. Als gevolg hiervan zullen de pensioenkosten dan aanzienlijk lager zijn. De accounting-technische gevolgen zullen nader uiteengezet worden in de 2022 jaarrekening van PostNL. Als onderdeel van de gemaakte afspraken is de onvoorwaardelijke betalingsverplichting van PostNL aan het pensioenfonds ook aangepast. De aanpassing betreft een reductie van € 20 miljoen en een gewijzigd betaalschema (2022: € 28 miljoen; 2023: € 16 miljoen). Per saldo verbetert de adjusted nettoschuldpositie van PostNL hierdoor met € 20 miljoen per ultimo 2022.