Eén sterk landelijk postnetwerk voor heel Nederland

Den Haag, 1 oktober 2019- PostNL en Sandd voegen hun postnetwerken samen om een betrouwbare, bereikbare en betaalbare postvoorziening, met meer baanzekerheid voor duizenden postbezorgers te waarborgen. Nu de staatssecretaris van EZK de samenvoeging onder voorwaarden heeft goedgekeurd, en ook is voldaan aan de overige transactievoorwaarden, gaat PostNL alle aandelen van Sandd overnemen waarna de integratie van beide netwerken start.

Herna Verhagen, CEO van PostNL: “We zetten hiermee een belangrijke strategische stap naar een robuust en stabiel postbedrijf. We zijn ons zeer bewust van de verantwoordelijkheid die hoort bij de leidende positie in de postmarkt. Dat betekent dat we de belangen van alle stakeholders zorgvuldig blijven afwegen, zodat we financiële èn maatschappelijke waarde kunnen creëren. De consolidatie leidt tot meer kwaliteit en continuïteit voor verzenders en consumenten en tot meer baanzekerheid voor postbezorgers. We zullen het gematigde prijsbeleid van de afgelopen jaren voortzetten.”

Ronald van de Laar, directeur van Sandd Holding: “Als ik terugkijk op de afgelopen 20 jaar dan kan ik alleen maar zeggen dat ik enorm trots ben op wat we met elkaar hebben bereikt. Maar nu is het hoog tijd voor één sterk, Nederlands postnetwerk dat consument, zakenleven en medewerker de beste oplossing voor de lange termijn kan bieden. We hebben goede afspraken gemaakt over de integratie en over de toekomst van onze medewerkers.”

PostNL en Sandd kondigden het voornemen om samen te gaan aan op 25 februari 2019. Nadat de ACM op 5 september bekendmaakte geen vergunning te verlenen, deden PostNL en Sandd een beroep op artikel 47 van de Mededingingswet bij de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. De staatssecretaris besloot vervolgens op 27 september om deze toestemming onder voorwaarden te verlenen op basis van zwaarwegende redenen van algemeen belang.

Integratie 

De combinatie van beide netwerken biedt bedrijven en consumenten de zekerheid van een postvoorziening die voldoet aan hoge kwaliteitseisen, betaalbaar blijft en die overal in Nederland bereikbaar blijft.

Deze consolidatie brengt ook meer baanzekerheid voor duizenden postbezorgers en maakt het mogelijk om de krimp van de postmarkt op een sociale manier op te blijven vangen. Zo krijgen de postbezorgers van Sandd een baan bij PostNL aangeboden. Voor de overige medewerkers van Sandd wordt gekeken naar mogelijkheden binnen PostNL of naar andere oplossingen. PostNL zal daarnaast de samenwerking met sociale werkplaatsen continueren. De consolidatie heeft dus geen gevolgen voor hun medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

PostNL verwacht de integratie van de beide netwerken, waarvoor een gedegen plan klaarligt, in het eerste halfjaar van 2020 af te kunnen ronden. In de komende maanden worden, in overleg met de klanten van Sandd, de volumes gefaseerd opgenomen in het netwerk van PostNL. Het grootste deel van de migratie zal begin 2020 plaatsvinden. Na de samenvoeging van netwerken wordt afscheid genomen van het merk en de postzegels van Sandd.

Duurzame waardecreatie

Op 25 februari 2019 hebben we de hoofdlijnen en verwachte financiële gevolgen van de transactie bekend gemaakt. In de maanden daarna is de business case robuuster gemaakt. Dit is vertaald in een gedegen integratieplan. Sinds 27 september is er nu ook helderheid over de voorwaarden (ten aanzien van toegang, rendement en arbeid) die zijn gesteld bij goedkeuring van de consolidatie.

De belangrijkste elementen van de transactie zijn:

  • Betaling van €105m in contanten (inclusief aflossing van aandeelhouderslening) en overname van circa €25m in verplichtingen door PostNL
  • Verwachte jaarlijkse synergie oplopend naar € 50 miljoen - € 60 miljoen, de volledige run-rate wordt bereikt in het 2022
  • Eenmalige implementatie cash-out, geschat op één keer de jaarlijkse run-rate synergie, in 2019 en 2020
  • Door de consolidatie vertragen enkele kostenbesparingsinitiatieven. Het effect hiervan bedraagt € (30) miljoen - € (50) miljoen over de periode 2019-2022 (25 februari 2019: € (50) miljoen - € (70) miljoen)
  • In 2019 is de verwachte impact op UCOI (underlying cash operating income) € (15) miljoen - € (25) miljoen
  • Positieve bijdrage aan UCOI in 2020

Financiering en dividend

Door de financiering van de overname en daaropvolgende integratie verwacht PostNL een tijdelijke overschrijding van de doelstelling van de leverage ratio (gecorrigeerde nettoschuld/EBITDA) van maximaal 2.0x. In lijn met zijn dividendbeleid zal PostNL zolang de leverage ratio de 2.0x overschrijdt, tijdelijk geen dividend betalen. PostNL streeft ernaar om binnen 12 tot maximaal 24 maanden de dividendbetalingen te hervatten.

Meer informatie
Dit persbericht bevat voorkennis in de betekenis van artikel 7 (1) van de EU Market Abuse Regulation.

Toekomstgerichte uitspraken
Enkele uitspraken in dit persbericht zijn 'toekomstgerichte uitspraken'. Door hun aard omvatten toekomstgerichte uitspraken risico’s en onzekerheden, omdat zij zien op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich in de toekomst zouden kunnen voordoen. Deze toekomstgerichte uitspraken omvatten bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die buiten onze macht liggen en onmogelijk voorspeld kunnen worden, waardoor daadwerkelijke resultaten aanmerkelijk kunnen verschillen van een toekomstig resultaat dat wordt genoemd of geïmpliceerd. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op huidige verwachtingen, inschattingen, voorspellingen, analyses en projecties over de markten waarin wij actief zijn en verwachtingen en veronderstellingen van het management over mogelijke gebeurtenissen in de toekomst. U wordt gewaarschuwd zich niet onevenredig te verlaten op deze toekomstgerichte uitspraken, die alleen per de datum van dit persbericht worden gedaan en geen voorspellingen of garanties van mogelijke toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden zijn. Tenzij anderszins vereist door geldend effectenrecht, hebben wij geen enkele verplichting voor de openbaarmaking van eventuele revisies van deze toekomstgerichte uitspraken om gebeurtenissen en omstandigheden van na de datum van dit persbericht te publiceren, noch van zich voorgedane onvoorziene gebeurtenissen.