PostNL en Sandd vormen samen één sterk landelijk postnetwerk voor heel Nederland

Den Haag - PostNL en Sandd bundelen hun krachten door samenvoeging van hun postnetwerken. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet om de postbezorging voor heel Nederland betrouwbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden. PostNL en Sandd informeren vandaag al hun medewerkers over de plannen. Vandaag wordt ook de melding gedaan bij de ACM, waarmee het goedkeuringstraject formeel wordt gestart. PostNL neemt alle aandelen van Sandd over, onder voorbehoud van goedkeuring van de transactie door de autoriteiten en na raadpleging van de ondernemingsraden en de vakorganisaties.

 • Duurzaam en solide fundament voor één landelijk postnetwerk
 • Consolidatie essentieel voor betrouwbare, bereikbare en betaalbare post
 • Postbezorgers van Sandd krijgen baan bij PostNL aangeboden
 • Lange-termijnwerkgelegenheid voor postbezorgers verbetert
 • Start goedkeuringstraject door de autoriteiten na melding
 • Totale overnamesom waardeert Sandd op een ondernemingswaarde van €130m
 • Jaarlijkse verwachte bijdrage aan onderliggend cash bedrijfsresultaat (UCOI) van €50m-60m door synergievoordelen, met volledige bijdrage verwacht vanaf het derde jaar na goedkeuring

Fundament kwaliteit postvoorziening in Nederland

Nederlandse gebruikers van fysieke post (bedrijven en consumenten) zullen door de transactie voor de toekomst verzekerd zijn van een postvoorziening die voldoet aan hoge kwaliteitseisen, betaalbaar blijft en bereikbaar blijft, ook voor het platteland en in krimpregio’s. Het is ook goed nieuws voor de postbezorgers van Sandd en PostNL. Deze consolidatie brengt meer baanzekerheid voor duizenden postbezorgers en maakt het mogelijk om de krimp van de postmarkt op een sociale manier op te blijven vangen. Zo krijgen de postbezorgers van Sandd een baan bij PostNL aangeboden. Ook voor de overige medewerkers van Sandd zal worden gekeken naar mogelijkheden binnen PostNL of naar andere oplossingen. Sandd en PostNL leggen met dit samengaan een stevig fundament onder een landelijk Nederlands postnetwerk van stad tot platteland en onder de postdienstverlening voor ouderen en sociaal kwetsbare groepen.

Goedkeuringstraject

Vandaag melden PostNL en Sandd het voornemen om samen te gaan aan de toezichthouder ACM. De ACM is op basis van de Mededingingswet bevoegd te oordelen over de mededingingsrechtelijke aspecten. Het onderzoek van de ACM bestaat uit twee fasen, een meldingsfase en een vergunningsfase. Dit ACM-traject kent een wettelijke termijn van in beginsel vier weken voor de eerste fase, en dertien weken voor een tweede fase, met een uitloop vanwege de mogelijkheid voor de ACM om de klok stil te zetten als zij vragen stelt aan partijen. Mocht de ACM onverhoopt geen goedkeuring geven, dan kunnen partijen alsnog toestemming vragen aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Zij kan die toestemming geven als er sprake is van zwaarwegende redenen van algemeen belang. Een zorgvuldig goedkeuringstraject geeft vooral ook duidelijkheid en zekerheid aan alle betrokken medewerkers. Beide bedrijven hebben hun ondernemingsraden en de vakorganisaties op de hoogte gebracht van de voorgenomen transactie. De betrokken ondernemingsraden staan positief tegenover dit voornemen.

Groot draagvlak voor consolidatie

Eerder vorig jaar bleek dat er brede politieke steun was voor consolidatie in de Nederlandse postmarkt. Deze volgde na een brief van Staatssecretaris Keijzer aan de Tweede Kamer over de toekomst van de postmarkt in Nederland, die zij opstelde naar aanleiding van de Postdialoog. De Postdialoog benoemt consolidatie tussen PostNL en Sandd als de enige optie die de continuïteit van de postvoorziening bestendigt voor de Nederlandse samenleving. Door het samenvoegen van de volumes van de twee netwerken worden schaalvoordelen gerealiseerd. Dit is belangrijk om de post betaalbaar te houden in een krimpende markt. Ook voor een sociaal verantwoorde transitie van post naar de toekomst, is consolidatie de beste optie voor Nederland.

Herna Verhagen, CEO van PostNL: “Met dit voorgenomen samengaan wordt het fundament voor een duurzame Nederlandse postdienstverlening zeker gesteld. De bundeling van de twee landelijke postnetwerken is van groot belang om de Nederlandse postmarkt betrouwbaar, betaalbaar, vernieuwend en toegankelijk te houden voor iedereen. Maar ook de lange termijn werkgelegenheid voor postbezorgers krijgt hiermee een steviger fundament. Hier hebben wij ons steeds voor ingespannen.”

Ronald van de Laar, directeur van Sandd Holding: “Ik ben enorm trots op wat mijn collega’s na de liberalisering van de postmarkt tot stand hebben gebracht. Vanwege de alsmaar afnemende postvolumes in Nederland door digitalisering moeten we realistisch blijven. En dus is het gewoon verstandig om te kiezen voor een sterk, Nederlands postnetwerk dat voor consument, zakenleven en medewerker de beste oplossing voor de lange termijn is. Er is geen andere manier om de continuïteit van de postdienstverlening in Nederland in stand te houden. Wij zullen ook goede afspraken met elkaar maken over de integratie van onze netwerken en over onze medewerkers. Hoe eerder de benodigde goedkeuring wordt afgerond, hoe beter het is voor alle betrokkenen.”

Duurzame waardecreatie

Met de voorgenomen overname zet PostNL een belangrijke stap in het realiseren van duurzame waardecreatie in haar Nederlandse postactiviteiten. In hoofdlijnen:

 • De totale overnamesom waardeert Sandd op een ondernemingswaarde van €130m.
 • Toevoeging van volume van 720m poststukken.
 • Verwachte jaarlijkse UCOI bijdrage van €50m-60m door synergievoordelen te realiseren door het samenvoegen van de netwerken tot één netwerk en door operationele synergiën die voortvloeien uit het samenvoegen van centrale functies en optimalisatie van sorteerprocessen.
 • Eerste synergievoordelen worden verwacht in het eerste jaar na goedkeuring en zullen hun volledige “run-rate” bereiken in het derde jaar na goedkeuring. De combinatie van beide netwerken stelt PostNL beter in staat om de benodigde herstructureringen, die verband houden met de krimpende postmarkt, geleidelijk en sociaal te implementeren, waarbij de kwaliteit van het nationale postnetwerk gewaarborgd blijft. Schaalvoordelen als gevolg van de integratie van beide postnetwerken zullen bijdragen aan lagere kosten.
 • Eenmalige implementatiekosten geschat op één keer de jaarlijkse synergie, grotendeels verwacht in de eerste twee jaar na goedkeuring van de transactie.
 • PostNL gaat door met het uitvoeren van haar kostenbesparingsplannen. Door de consolidatie vertragen enkele kostenbesparingsinitiatieven. Het effect van deze vertraging bedraagt over een periode van 4 kalenderjaren €(50)m-(70)m. De omvang van de totale besparingen blijft gelijk over deze periode.

Transactiedetails

De transactie waardeert Sandd op een ondernemingswaarde van €130m en voorziet in de aankoop van alle (100%) Sandd aandelen. De transactie is conditioneel op goedkeuring voor het samengaan van Sandd en PostNL door de autoriteiten, overeenstemming op de finale transactiedocumentatie, alsmede raadpleging van de betrokken ondernemingsraden en de vakorganisaties.

Financiering en dividend

Ter financiering van de overname en daaropvolgende integratiekosten verwacht PostNL de doelstelling van een leverage ratio (gecorrigeerde netto schuld/EBITDA) van maximaal 2.0x tijdelijk te overschrijden. In lijn met PostNLs dividendbeleid zal PostNL gedurende de integratie en zolang de leverage ratio de 2.0x overschrijdt, tijdelijk geen dividend betalen. PostNL streeft ernaar om 12-24 maanden na goedkeuring weer onder de doelstelling van 2.0x leverage te komen en dividendbetalingen te hervatten. PostNL verwacht dat Sandd in het eerste jaar na goedkeuring een positieve bijdrage zal leveren aan UCOI. Mocht de voorgenomen overname van Sandd niet doorgaan, dan betaalt PostNL een dividend over 2019 in lijn met het huidige beleid.

Enkele kerncijfers PostNL

 • 38.000 medewerkers
 • Waarvan 18.000 Postbezorgers
 • Postvolume van 2018 1.781m
 • Omzet Mail NL 2018: €1.678m

Enkele kerncijfers Sandd

 • 19.000 medewerkers
 • Waarvan 16.000 Postbezorgers
 • Postvolume van 2018 720m
 • Omzet Postvolume 2018: €201m

Meer informatie

Bij verschillen tussen de Nederlandse en de Engelse versie is de Nederlandse versie leidend. Dit persbericht bevat voorkennis in de betekenis van artikel 7 (1) van de EU Market Abuse Regulation.

Toekomstgerichte uitspraken

Enkele uitspraken in dit persbericht zijn 'toekomstgerichte uitspraken'. Door hun aard omvatten toekomstgerichte uitspraken risico’s en onzekerheden, omdat zij zien op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich in de toekomst zouden kunnen voordoen. Deze toekomstgerichte uitspraken omvatten bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die buiten onze macht liggen en onmogelijk voorspeld kunnen worden, waardoor daadwerkelijke resultaten aanmerkelijk kunnen verschillen van een toekomstig resultaat dat wordt genoemd of geïmpliceerd. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op huidige verwachtingen, inschattingen, voorspellingen, analyses en projecties over de markten waarin wij actief zijn en verwachtingen en veronderstellingen van het management over mogelijke gebeurtenissen in de toekomst. U wordt gewaarschuwd zich niet onevenredig te verlaten op deze toekomstgerichte uitspraken, die alleen per de datum van dit persbericht worden gedaan en geen voorspellingen of garanties van mogelijke toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden zijn. Tenzij anderszins vereist door geldend effectenrecht, hebben wij geen enkele verplichting voor de openbaarmaking van eventuele revisies van deze toekomstgerichte uitspraken om gebeurtenissen en omstandigheden van na de datum van dit persbericht te publiceren, noch van zich voorgedane onvoorziene gebeurtenissen.

Gebruik van informatie die niet volgens GAAP-normen is

In het presenteren en bespreken van de bedrijfsresultaten van PostNL Groep, maakt management gebruik van een aantal financiële parameters die niet volgens de GAAP-normen zijn. Deze parameters die niet volgens de GAAP-normen zijn, moeten niet geïsoleerd worden beschouwd als alternatieven voor de gelijkwaardige IFRS-normen en moeten in samenhang met de best te vergelijken IFRS-normen worden gebruikt. De financiële parameters die niet volgens GAAP-normen zijn, hebben geen gestandaardiseerde betekenis volgens de IFRS-normen, en zijn daarom mogelijk niet vergelijkbaar met soortgelijke parameters gepresenteerd door andere uitgevende instellingen. De belangrijkste financiële prestatie-indicator die niet volgens de GAAP-normen is, is het onderliggend cash bedrijfsresultaat. Het onderliggende cash bedrijfsresultaat richt zich op de onderliggende cash resultaatsontwikkeling, die de basis vormt voor het dividendbeleid. In de analyse van de ontwikkeling van het onderliggende cashbedrijfsresultaat zijn aanpassingen gemaakt voor eenmalige en uitzonderlijke items, evenals aanpassingen voor de niet-cashkosten voor pensioenen en voorzieningen. Voor pensioenen zijn de pensioenuitgaven voor de defined benefit pensioenregeling die zijn gebaseerd op de IFRS-normen, vervangen door de daadwerkelijke cash contributies voor deze pensioenregeling die niet volgens de IFRS-normen is. Voor de andere voorzieningen geldt dat de netto lasten gebaseerd op de IFRS-normen, zijn vervangen door de gerelateerde cash uitstromen.