PostNL en Sandd vragen toestemming aan ministerie van EZK voor samenvoeging postnetwerken

Voor een bereikbare, betrouwbare en betaalbare postvoorziening in heel Nederland

Den Haag, 5 september 2019 - PostNL en Sandd vragen toestemming aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor de samenvoeging van hun postnetwerken. Deze stap volgt op de afwijzing door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) van de vergunningsaanvraag.

PostNL en Sandd zijn het niet eens met de analyse en de onderbouwing van het ACM- besluit. De ontwikkelingen in de afgelopen jaren, met een sterk krimpend postvolume en teruglopend rendement, zoals ook bevestigd door de informatie die is aangeleverd door PostNL en Sandd, spreken voor zich.

Door de aanhoudende krimp is het nu al heel moeilijk voor bedrijven in de postsector om rendabel te werken. Consolidatie is daarom absoluut nodig en de enige manier om de postvoorziening bereikbaar, betrouwbaar en betaalbaar te houden voor iedereen in Nederland; van stad tot platteland, en voor ouderen en sociaal kwetsbare groepen.

Alleen door zoveel mogelijk gebruik te maken van schaalvoordelen kan de continuïteit van de postvoorziening voor de komende jaren worden gewaarborgd. Consolidatie maakt het daarnaast mogelijk om de gevolgen van de aanhoudende krimp van de postmarkt op een sociale manier op te blijven vangen.

PostNL en Sandd doen nu een beroep op artikel 47 van de Mededingingswet, waarmee het ministerie van EZK een ander toetsingskader heeft en een bredere afweging kan maken op basis van maatschappelijke belangen, zoals werkgelegenheid, de continuïteit en de betaalbaarheid van de universele postvoorziening.

Meer informatie

Dit persbericht bevat voorkennis in de betekenis van artikel 7 (1) van de EU Market Abuse Regulation.

Toekomstgerichte uitspraken

Enkele uitspraken in dit persbericht zijn 'toekomstgerichte uitspraken'. Door hun aard omvatten toekomstgerichte uitspraken risico’s en onzekerheden, omdat zij zien op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich in de toekomst zouden kunnen voordoen. Deze toekomstgerichte uitspraken omvatten bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die buiten onze macht liggen en onmogelijk voorspeld kunnen worden, waardoor daadwerkelijke resultaten aanmerkelijk kunnen verschillen van een toekomstig resultaat dat wordt genoemd of geïmpliceerd. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op huidige verwachtingen, inschattingen, voorspellingen, analyses en projecties over de markten waarin wij actief zijn en verwachtingen en veronderstellingen van het management over mogelijke gebeurtenissen in de toekomst. U wordt gewaarschuwd zich niet onevenredig te verlaten op deze toekomstgerichte uitspraken, die alleen per de datum van dit persbericht worden gedaan en geen voorspellingen of garanties van mogelijke toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden zijn. Tenzij anderszins vereist door geldend effectenrecht, hebben wij geen enkele verplichting voor de openbaarmaking van eventuele revisies van deze toekomstgerichte uitspraken om gebeurtenissen en omstandigheden van na de datum van dit persbericht te publiceren, noch van zich voorgedane onvoorziene gebeurtenissen.