PostNL kondigt aandeleninkoopprogramma van € 250 miljoen aan om verwateringseffect dividenduitkeringen 2021-2023 te neutraliseren

Uitvoering start na 28 februari 2022

Den Haag, 25 januari 2022 - PostNL heeft een programma voor de inkoop van eigen aandelen aangekondigd om het veronderstelde verwateringseffect van de uitgegeven aandelen in relatie tot dividenden in de periode 2021-2023 te neutraliseren. De onderneming gaat gewone aandelen PostNL N.V. inkopen met een waarde van circa € 250 miljoen, verspreid over 2022 en 2023.

Door de sterke financiële positie van de onderneming en in overeenstemming met het beleid voor allocatie van kapitaal bevindt PostNL zich in een goede uitgangspositie om over te gaan tot inkoop van eigen aandelen. De succesvolle uitvoering van de strategie biedt vertrouwen in de bedrijfsresultaten op de langere termijn en in het vermogen tot cashgeneratie. PostNL richt zich onverminderd op het creëren van waarde voor alle stakeholders door te focussen op groeikansen, kostenbesparingsinitiatieven, versnelling van de digitalisering en maatschappelijke en milieu-initiatieven.

Met het inkoopprogramma wordt de kapitaalstructuur van PostNL verder geoptimaliseerd, terwijl het financiële kader onverminderd wordt nageleefd. De onderneming stuurt op een solide balans met een positief geconsolideerd vermogen. De leverage ratio mag de 2,0 niet overtreffen en het bedrijf hanteert strikt management van kasstromen. Uitgaande van de voorlopige jaarcijfers is de leverage ratio eind 2021 naar verwachting ~0,5. Het aangekondigde programma voor de inkoop van eigen aandelen wordt uitgevoerd door de aanwezige liquide middelen aan te wenden.

Het doel van het inkoopprogramma is om het veronderstelde verwateringseffect te neutraliseren van de aandelen voor de dividenduitkeringen in de periode 2021-2023. Het dividend ontwikkelt zich in overeenstemming met de bedrijfsresultaten. De eerste tranche van het programma wordt in 2022 uitgevoerd en zal tussen de € 160 miljoen en € 170 miljoen bedragen, ter dekking van het veronderstelde bedrag van het stockdividend over boekjaar 2021 en 2022. De uitvoering van het programma start na 28 februari 2022 en wordt naar verwachting niet later dan in oktober 2022 afgerond. De tweede tranche wordt in 2023 uitgevoerd.

De eerste tranche van het programma voor de inkoop van eigen aandelen wordt uitgevoerd binnen de bevoegdheden die de algemene vergadering van aandeelhouders op 20 april 2021 heeft goedgekeurd en in naleving van de ‘Market Abuse Regulation’. Op basis van de slotkoers van een gewoon aandeel PostNL op Euronext Amsterdam van 24 januari 2022 vertegenwoordigt de in 2022 uit te voeren inkoop van aandelen van tussen de € 160 miljoen en € 170 miljoen ongeveer 9.5% van de uitstaande aandelen. PostNL is voornemens om de in het kader van het programma ingekochte aandelen te gebruiken voor verplichtingen uit hoofde van op aandelen gebaseerde beloningsregelingen en om ook in de toekomst dividend te kunnen betalen. Dat dividend wordt naar keuze van de aandeelhouder deels in aandelen uitgekeerd. De resterende aandelen worden ingetrokken.

Een onafhankelijke broker zal namens PostNL starten met de uitvoering van het programma voor de inkoop van eigen aandelen en onafhankelijk van PostNL handelsbesluiten te nemen. In overeenstemming met de wet- en regelgeving zal PostNL via persberichten en via de website de markt op de hoogte houden van de vorderingen met de uitvoering van het programma.

Dit persbericht bevat voorkennis in de betekenis van artikel 7 (1) van de EU Market Abuse Regulation. Bij verschillen tussen de Nederlandse en de Engelse versie is de Engelse versie leidend.