PostNL past voorwaarden en tarieven aan voor toegang postnetwerk voor postvervoerders

Verwachte financiële impact aangepast naar € 40 miljoen tot € 45 miljoen (was €50 miljoen tot €70 miljoen)

Den Haag – In september leidde de vernietiging van het Aanmerkelijke Marktmacht (AMM) besluit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) ertoe dat de verplichtingen die de ACM aan PostNL had opgelegd voor het verlenen van netwerktoegang aan de postvervoerders, zijn vervallen.

In vervolg op deze uitspraak hebben we zorgvuldig gekeken naar de nieuwe situatie, met inachtneming van de belangen van onze stakeholders, de postvervoerders en de postsector in het geheel en besloten dat alle postvervoerders vanaf 1 januari 2019 netwerktoegang krijgen op basis van de PostNL-voorwaarden en -tarieven. PostNL zal postvervoerders het verschil tussen de AMM- en de PostNL-tarieven gedurende de periode augustus 2017 tot januari 2019 in rekening brengen. Daarbij zullen we zorgen voor een soepele overgang voor postvervoerders naar de nieuwe situatie.

Naar verwachting leidt de verrekening met postvervoerders in het vierde kwartaal van 2018 tot een verhoging van het onderliggende cash bedrijfsresultaat van PostNL van zo'n € 7,5 miljoen.

PostNL verwachtte dat de financiële impact van de ACM-maatregelen tussen de € 50 miljoen en € 70 miljoen zou bedragen op jaarbasis, waarbij het effect volledig zichtbaar zou zijn in het boekjaar 2020. Geholpen door de ACM-maatregelen hebben de postvervoerders hun marktaandeel aanzienlijk kunnen uitbreiden. Dit heeft geleid tot verdere volumedaling voor PostNL, bovenop de structurele volumedaling van de markt. De financiële impact daarvan voor PostNL is daarom onomkeerbaar.

Als gevolg van het bovenstaande past PostNL de verwachte financiële impact van de ACM- maatregelen aan naar een bedrag tussen de € 40 miljoen en € 45 miljoen op jaarbasis, met het effect volledig zichtbaar in het boekjaar 2020. Deze verwachting gaat uit van de huidige situatie en de uitspraak van het CBb in september.

Meer informatie

Dit persbericht is een vertaling van het Engelse persbericht. Bij verschillen tussen de Nederlandse en de Engelse versie is de Engelse versie leidend. Meer informatie is beschikbaar op www.postnl.nl. Dit persbericht bevat voorkennis in de betekenis van artikel 7 (1) van de EU Market Abuse Regulation.

Toekomstgerichte uitspraken

Enkele uitspraken in dit persbericht zijn 'toekomstgerichte uitspraken'. Door hun aard omvatten toekomstgerichte uitspraken risico’s en onzekerheden, omdat zij zien op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich in de toekomst zouden kunnen voordoen. Deze toekomstgerichte uitspraken omvatten bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die buiten onze macht liggen en onmogelijk voorspeld kunnen worden, waardoor daadwerkelijke resultaten aanmerkelijk kunnen verschillen van een toekomstig resultaat dat wordt genoemd of geïmpliceerd. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op huidige verwachtingen, inschattingen, voorspellingen, analyses en projecties over de markten waarin wij actief zijn en verwachtingen en veronderstellingen van het management over mogelijke gebeurtenissen in de toekomst. U wordt gewaarschuwd zich niet onevenredig te verlaten op deze toekomstgerichte uitspraken, die alleen per de datum van dit persbericht worden gedaan en geen voorspellingen of garanties van mogelijke toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden zijn. Tenzij anderszins vereist door geldend effectenrecht, hebben wij geen enkele verplichting voor de openbaarmaking van eventuele revisies van deze toekomstgerichte uitspraken om gebeurtenissen en omstandigheden van na de datum van dit persbericht te publiceren, noch van zich voorgedane onvoorziene gebeurtenissen.

Gebruik van informatie die niet volgens GAAP-normen is

In het presenteren en bespreken van de bedrijfsresultaten van PostNL Groep, maakt management gebruik van een aantal financiële parameters die niet volgens de GAAP-normen zijn. Deze parameters die niet volgens de GAAP-normen zijn, moeten niet geïsoleerd worden beschouwd als alternatieven voor de gelijkwaardige IFRSnormen en moeten in samenhang met de best te vergelijken IFRS-normen worden gebruikt. De financiële parameters die niet volgens GAAP-normen zijn, hebben geen gestandaardiseerde betekenis volgens de IFRSnormen, en zijn daarom mogelijk niet vergelijkbaar met soortgelijke parameters gepresenteerd door andere uitgevende instellingen. De belangrijkste financiële prestatie-indicator die niet volgens de GAAP-normen is, is het onderliggend cash bedrijfsresultaat. Het onderliggende cash bedrijfsresultaat richt zich op de onderliggende cash resultaatsontwikkeling, die de basis vormt voor het dividendbeleid. In de analyse van de ontwikkeling van het onderliggende cashbedrijfsresultaat zijn aanpassingen gemaakt voor eenmalige en uitzonderlijke items, evenals aanpassingen voor de niet-cashkosten voor pensioenen en voorzieningen. Voor pensioenen zijn de pensioenuitgaven voor de defined benefit pensioenregeling die zijn gebaseerd op de IFRS-normen, vervangen door de daadwerkelijke cash contributies voor deze pensioenregeling die niet volgens de IFRS-normen is. Voor de andere voorzieningen geldt dat de netto lasten gebaseerd op de IFRS-normen, zijn vervangen door de gerelateerde cash uitstromen.