PostNL start aandeleninkoopprogramma van € 250 miljoen

Den Haag,?1 maart 2022 – PostNL start per vandaag met de uitvoering van het aandeleninkoopprogramma met een maximale waarde van € 250 miljoen, dat werd aangekondigd op 25 januari 2022. De uitvoering van de eerste tranche van het programma, met een waarde tussen € 160 miljoen en € 170 miljoen, met een maximum van 51 miljoen aandelen, wordt naar verwachting niet later dan in oktober 2022 afgerond. De tweede tranche wordt in 2023 uitgevoerd.

De eerste tranche van het programma voor de inkoop van eigen aandelen wordt uitgevoerd binnen de bevoegdheden die de algemene vergadering van aandeelhouders op 20 april 2021 heeft goedgekeurd en in naleving van de ‘Market Abuse Regulation’. PostNL is voornemens om de in het kader van het programma ingekochte aandelen te gebruiken voor verplichtingen uit hoofde van op aandelen gebaseerde beloningsregelingen en om in de toekomst dividend uit te kunnen keren. Dat dividend kan deels in aandelen worden uitgekeerd, naar keuze van de aandeelhouder. De resterende aandelen worden ingetrokken.

BofA Securities Europe SA zal namens PostNL starten met de uitvoering van het programma voor de inkoop van eigen aandelen en onafhankelijk van PostNL handelsbesluiten te nemen. In overeenstemming met de wet- en regelgeving zal PostNL via persberichten en via de website de markt op de hoogte houden van de voortgang met de uitvoering van het programma. De eerste berichtgeving hierover volgt op 8 maart 2022.

Toekomstgerichte uitspraken
Enkele uitspraken in dit persbericht zijn ‘toekomstgerichte uitspraken’. Door hun aard omvatten toekomstgerichte uitspraken risico’s en onzekerheden, omdat zij betrekking hebben op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich in de toekomst zouden kunnen voordoen. Deze toekomstgerichte uitspraken omvatten bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die buiten onze macht liggen en onmogelijk voorspeld kunnen worden, waardoor daadwerkelijke resultaten aanmerkelijk kunnen verschillen van een toekomstig resultaat dat wordt genoemd of geïmpliceerd. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op huidige verwachtingen, inschattingen, voorspellingen, analyses en projecties over de markten waarin wij actief zijn en verwachtingen en veronderstellingen van het management over mogelijke gebeurtenissen in de toekomst. U wordt gewaarschuwd zich niet onevenredig te verlaten op deze toekomstgerichte uitspraken, die alleen per de datum van dit persbericht worden gedaan en geen voorspellingen of garanties van mogelijke toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden zijn. Tenzij anderszins vereist door geldend effectenrecht, hebben wij geen enkele verplichting voor de openbaarmaking van eventuele revisies van deze toekomstgerichte uitspraken om gebeurtenissen en omstandigheden van na de datum van dit persbericht te publiceren, noch van zich voorgedane onvoorziene gebeurtenissen.