Voorlopige resultaten 2021 PostNL: sterke ontwikkeling bedrijfsresultaten in vierde kwartaal 2021 dankzij goed georganiseerde uitvoering piekseizoen

Aankondiging inkoop eigen aandelen ter waarde van € 250 miljoen

Den Haag, 25 januari 2022 - PostNL publiceert vandaag voorlopige resultaten voor het vierde kwartaal en het boekjaar 2021, die positief zijn beïnvloed door een sterk piekseizoen, vooral bij Mail in Nederland. De totale omzet komt naar verwachting uit op circa € 3.466 miljoen in 2021. De genormaliseerde EBIT voor 2021 bedraagt naar schatting circa € 308 miljoen, aan de bovenkant van de eerder afgegeven prognose. De ontwikkeling van de kasstromen was zeer sterk, met een vrije kasstroom van circa € 288 miljoen. Dat is hoger dan de eerdere prognose en heeft geleid tot een verdere verbetering van de financiële positie. De financiële slagkracht van de onderneming maakt in combinatie met het beleid voor kapitaalallocatie een programma voor de inkoop van eigen aandelen mogelijk, een blijk van vertrouwen in de succesvolle uitvoering van de strategie voor de langere termijn.

Press release (EN)
Persbericht (NL)

Hoofdpunten en voorlopige resultaten 2021

 • Omzet van circa € 3.466 miljoen verwacht
 • Genormaliseerde EBIT van circa € 308 miljoen verwacht (prognose: € 280 miljoen - € 310 miljoen), marge 8,9%
  • waarvan circa € 80 miljoen naar schatting eenmalig vanwege Covid-19
 • Vrije kasstroom 2021 circa € 288 miljoen (prognose: € 250 miljoen - € 280 miljoen)
 • Genormaliseerd totaalresultaat naar verwachting circa € 277 miljoen
 • Aandeleninkoopprogramma aangekondigd met oog op neutralisering verondersteld verwateringseffect van dividenduitkeringen in de periode 2021-2023

Herna Verhagen, CEO PostNL: “Ook 2021 kan door de pandemie weer worden omschreven als een uitzonderlijk jaar. Dankzij de enorme inzet van onze mensen en de veerkracht van onze bedrijfsactiviteiten, rapporteren we sterke resultaten, door solide bedrijfsresultaten bij Pakketten en een sterk resultaat bij Mail in Nederland. De kasstroomontwikkeling in 2021 was daarnaast zeer sterk en overtrof onze verwachtingen. Onze financiële positie is hierdoor verder versterkt. In overeenstemming met ons beleid voor kapitaalallocatie biedt dit een goede basis om te starten met een inkoopprogramma eigen aandelen. Het vertrouwen dat wij hebben in de succesvolle uitvoering van de strategie biedt comfort over de bedrijfsresultaten op de langere termijn en de perspectieven voor cashgeneratie. We blijven ons richten op het creëren van waarde voor alle stakeholders door de nadruk te leggen op groeikansen, kostenbesparingsinitiatieven, versnelling van de digitalisering en maatschappelijke en milieu-initiatieven. We hebben veel waardering voor de inzet en de betrokkenheid van onze mensen, partners en retailers bij ons werk tijdens de pandemie. Als onderneming blijven wij onze verantwoordelijkheid nemen in uitzonderlijke omstandigheden. We gaan door met het bezorgen van bijzondere momenten voor de maatschappij.”

Sterke bedrijfsontwikkeling in vierde kwartaal 2021

De totale omzet komt voor het vierde kwartaal naar verwachting uit op circa € 936 miljoen (Q4 2020: € 1.023 miljoen). De genormaliseerde EBIT bedraagt circa € 93 miljoen, waarvan naar schatting zo’n € 8 miljoen eenmalig vanwege Covid-19, inclusief een aan winkeliers betaalde extra vergoeding van € 3 miljoen (Q4 2020: € 140 miljoen, waarvan € 47 miljoen eenmalig vanwege Covid-19).

Pakketten

(in € miljoen)Boekjaar 2020Boekjaar 2021, voorlopig
Omzet2.052~ 2.363
Genormaliseerd EBIT209~ 229
Verondersteld eenmalig effect door Covid-1964~ 40

PostNL heeft in 2021 384 miljoen pakketten bezorgd, een groei van circa 14% ten opzichte van 2020. In Q4 2021 daalde het pakkettenvolume met 5,3%; zonder het veronderstelde eenmalige effect vanwege Covid-19 bedroeg de volumegroei 9,1%. Het herstel van de internationale volumes heeft nog niet plaatsgevonden, onder andere door verstoringen in de keten en hogere transportkosten. Zonder het eenmalige effect en ook zonder de internationale volumes die geraakt worden door de aangepaste btw-regels voor kleine goederen van buiten de EU en andere wet- en regelgeving in China, was de volumegroei met circa 14% solide dankzij de aanhoudende groei van e-commerce.

De omzet komt voor het vierde kwartaal van 2021 naar verwachting uit op circa € 604 miljoen (Q4 2020: € 632 miljoen), mede door het nadelige effect binnen internationale activiteiten. Deze ontwikkeling, gecombineerd met enige inflatoire druk (zoals brandstofkosten) resulteerde in een verwacht genormaliseerd EBIT van rond de € 55 miljoen in het vierde kwartaal van 2021, waarvan circa € 2 miljoen eenmalig en gerelateerd aan Covid-19 (Q4 2020: € 75 miljoen, waarvan € 27 miljoen eenmalig vanwege Covid-19).

De marge verbeterde sterk tot licht boven 9%, een significante toename in vergelijking met 5,3% in het derde kwartaal van 2021. Het netwerk laat, in combinatie met de uitstekende voorbereidingen op het piekseizoen, wederom de kracht van het bedrijfsmodel van PostNL zien, zelfs in deze lastige tijden.

Mail in Nederland

(in € miljoen)Boekjaar 2020Boekjaar 2021, voorlopig
Omzet1.708~ 1.683
Genormaliseerd EBIT96~ 160
Verondersteld eenmalig effect door Covid-1915~ 40

PostNL heeft in 2021 2.048 miljoen poststukken bezorgd, een volumedaling van 0,3% in vergelijking met 2020. De onderliggende substitutie voor het jaar bedroeg circa 5% in 2021. In het vierde kwartaal van 2021 daalde het totale volume met 8,9%.

De omzet over het vierde kwartaal zal uitkomen op zo’n € 482 miljoen (Q4 2020: € 542 miljoen), mede door een afname in de internationale post. Dankzij een gunstig prijs/mix-effect en kostenbesparingen valt een genormaliseerde EBIT voor het vierde kwartaal van 2021 te verwachten van circa € 66 miljoen, waarvan circa € 6 miljoen naar veronderstelling eenmalig vanwege Covid-19 en inclusief € 3 miljoen voor een extra betaling van € 150 per werknemer (Q4 2020: € 82 miljoen, waarvan € 20 miljoen eenmalig vanwege Covid-19).

Sterke ontwikkeling vrije kasstroom in 2021 en verbeterde financiële positie

De vrije kasstroom komt naar verwachting in 2021 uit op circa € 288 miljoen. Dit is te danken aan het sterke bedrijfsresultaat, streng werkkapitaalbeheer en de verdere risicoafbouw van de portefeuille door de verkoop van Cendris (netto-opbrengst € 44 miljoen). PostNL verwacht een verdere versterking van de financiële positie te rapporteren, met een leverage ratio van ~0,5 ultimo 2021. Er wordt gestuurd op een solide balans met positief geconsolideerd vermogen en een leverage ratio die niet hoger ligt dan 2,0. Het rendement op geïnvesteerd vermogen ligt naar verwachting op circa 16%-17% voor 2021.

Het genormaliseerde totaalresultaat in 2021 bedraagt naar verwachting circa € 277 miljoen, en is het uitgangspunt voor de bepaling van het dividend. De pay-out ratio wordt voor 2021 ingeschat aan de onderkant van de bandbreedte van circa 70% - 90%.

Aandeleninkoopprogramma eigen aandelen van € 250 miljoen in 2022-2023

Het programma voor de inkoop van eigen aandelen onderstreept de financiële slagkracht en gedisciplineerde kapitaalallocatie en optimaliseert PostNL’s kapitaalstructuur verder. Het programma wordt uitgevoerd door aanwending van de aanwezige liquide middelen. Het doel is om het veronderstelde verwateringseffect te neutraliseren van de aandelen die in het kader van de dividenduitkering in de periode 2021-2023 worden uitgegeven. Het dividend ontwikkelt zich in overeenstemming met de bedrijfsresultaten.

Zie voor nadere informatie over het programma voor de inkoop van eigen aandelen het persbericht dat vandaag is gepubliceerd.

Op weg in 2022

Op basis van de voorlopige resultaten voor 2021 en de huidige veronderstellingen verwacht PostNL voor 2022:

 • Een genormaliseerd EBIT in 2022 dat in grote lijnen overeenkomt met het genormaliseerd EBIT voor 2021, aangepast voor het veronderstelde eenmalige effect vanwege Covid-19 van circa € 80 miljoen:
  • Verbeterde resultaten bij Pakketten worden naar verwachting deels tenietgedaan door lagere resultaten bij Mail in Nederland
  • inclusief wat hogere kosteninflatie door bijvoorbeeld energie- en transportkosten
  • beperkt effect Covid-19
  • Aanloopkosten nieuwe sorteercentra, versnelling digitale transformatie en hogere met IFRS samenhangende pensioenkosten
  • Beperkt herstel van de internationale activiteiten verwachten in het eerste halfjaar vergeleken met het tweede halfjaar in 2021, wat leidt tot een afstap voor het volledige boekjaar
 • De vrije kasstroom komt naar verwachting uit onder die van 2021 vanwege een lagere gerapporteerde EBIT, een toename van de investeringen, verwachte hogere betalingen van en aan andere postbedrijven buiten Nederland, en eenmalige opbrengsten in contanten door desinvesteringen in 2021
 • Een genormaliseerd totaalresultaat dat zich in lijn met de genormaliseerde EBIT ontwikkelt

Onzekerheid gerelateerd aan de impact van Covid-19 en ontwikkeling van de internationale activiteiten, waaronder het verwachte tijdelijke effect van de aangepaste btw-regels voor kleine goederen van buiten de EU en andere wet- en regelgeving in China, alsook de algehele internationale marktomstandigheden, blijft.

Publicatie Q4/FY 2021 resultaten en vooruitzichten 2022

De volledige jaarcijfers van PostNL worden op 28 februari 2022 gepresenteerd, in combinatie met de definitieve resultaten over Q4/FY 2021 en gedetailleerde vooruitzichten voor 2022.

Op de cijfers in dit persbericht is geen accountantscontrole uitgevoerd. Dit persbericht bevat voorkennis in de betekenis van artikel 7 (1) van de EU Market Abuse Regulation. Bij verschillen tussen de Nederlandse en de Engelse versie is de Engelse versie leidend.