Concrete resultaten

Transparant over onze prestaties

We vinden het belangrijk om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Ook willen we onze prestaties inzichtelijk maken voor klanten, leveranciers, medewerkers en anderen. Daarom hebben we ons aan allerlei initiatieven en standaarden verbonden die duidelijkheid geven over onze prestaties.

Geïntegreerd jaarverslag

We rapporteren jaarlijks over onze MVO-prestaties in ons geïntegreerde jaarverslag. We volgen daarbij de internationale rapportagerichtlijnen van de GRI (Global Reporting Initiative). Ons jaarverslag krijgt van de externe accountant met een ‘reasonable assurance’ verklaring een hoge waardering.

ISO-standaarden

We zijn gecertificeerd op basis van toonaangevende internationale ISO-standaarden voor kwaliteit en milieu. 

 • ISO 9001: Kwaliteit van de bedrijfsprocessen. 
 • ISO 14001 en niveau 2 CO2-reductiemanagement: Milieuaspecten van de bedrijfsvoering. 
 • ISO 45001: Gezond en veilig werken. 
 • ISO 27001: Informatiebeveiliging.

Standaarden, benchmarks en externe erkenning

Diverse vertegenwoordigers van externe stakeholders en onafhankelijke organisaties evalueren ons beleid en onze prestaties op het gebied van duurzaamheid. Of deze partijen nu de evaluatie doen op basis van openbare mededelingen van PostNL of zelfbeoordelingsonderzoeken, wij streven ernaar zo transparant mogelijk te zijn over duurzame ontwikkelingen binnen ons bedrijf. De evaluatie door deze organisaties helpt ons verbeterpunten te identificeren.

PostNL draagt bij aan verschillende benchmarking-initiatieven om relevante informatie te verstrekken aan investeerders en andere belanghebbenden die zij vertegenwoordigen. Bovendien geven deze benchmarks ons inzicht in de vooruitgang die we boeken op het gebied van duurzaamheid in het algemeen en op specifieke gebieden in vergelijking met branchegenoten. Ten slotte geven deze benchmarks ons feedback over verbeterpotentieel en veranderingen in methoden om verdere vooruitgang te boeken.

Belangrijke standaarden, benchmarks en initiatieven: meer informatie en resultaten

 • Dow Jones Sustainibility Index
  De Dow Jones Sustainability Index (DJSI) is een wereldwijde benchmark waarin bedrijven op economische, sociale en milieuaspecten worden beoordeeld. PostNL staat wereldwijd op de derde plaats van de DJSI in de logistieke en transportsector en behaalt op de milieutechnische dimensie zelfs de hoogste score binnen de sector.? 
 • Carbon Disclosure Project
  PostNL rapporteert jaarlijks over zijn CO2-prestaties aan het Carbon Disclosure Project. Onze initiatieven en prestaties om de impact op het milieu te beperken, worden toegelicht. PostNL is in 2022 in de zogenoemde A-lijst opgenomen, een overzicht van de sterkst presenterende ondernemingen tegen klimaatverandering. 
 • EcoVadis
  EcoVadis, een internationale organisatie die bedrijven beoordeelt op hun MVO-prestaties, heeft PostNL getoetst op milieubeleid, arbeidszaken, eerlijk zaken doen en duurzaam inkopen. Zij waarderen onze prestaties op dit gebied in de top 1% van alle bedrijven in onze sector. Hiervoor hebben we in 2021 de erkenning Platinum ontvangen. 
 • Transparantie benchmark ministerie van Economische Zaken
  Ons jaarverslag wordt beoordeeld in de jaarlijkse Transparantie Benchmark die wordt georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar een aantal MVO-thema’s. PostNL heeft een stabiele positie in de kopgroep van deze benchmark.
 • Science Based Targets Initiative
  PostNL heeft de doelstellingen op het gebied van CO2-reductie aan het Science Based Targets Initiative (SBTi) voorgelegd die ze begin 2019 heeft gevalideerd en goedgekeurd. De reductie-doelstellingen liggen in lijn met het Parijse klimaatakkoord. Het SBTi is onder andere door het WWF (World Wide Fund for Nature) en WRI (World Rescources Institute) opgericht om bedrijven te stimuleren om duurzaamheidsdoelstellingen wetenschappelijk goed te onderbouwen en op te stellen. 
 • UN Global Compact
  PostNL onderschrijft de 10 principes van de UN Global Compact die betrekking hebben op onder andere mensenrechten, arbeid en milieu. Jaarlijks rapporteren we onze voortgang op deze principes aan de UN. 
 • International Post Corporation
  PostNL neemt als lid van de International Post Corporation deel aan de jaarlijkse benchmark van deze organisatie. PostNL heeft de afgelopen jaren steeds een notering in de top-4 van deze benchmark weten te behalen. The Dutch Green Building Council Voor onze gebouwen hebben we in samenwerking met The Dutch Green Building Council een duurzaamheidscertificering voor bestaande bedrijfspanden ontwikkeld. Doel is om met deze certificering onze gebouwen nog duurzamer te gaan gebruiken. 
 • BREAAMNL
  Voor onze nieuwe gebouwen streven we naar zo duurzaam mogelijk. Onze nieuwe sorteercentra voor pakketten voldoen aan strenge duurzaamheidseisen. Op de daken van al onze pakkettensorteercentra liggen zonnepanelen. We gebruiken milieuvriendelijk hout (FSC) en isoleren het dak en de gevels extra zodat we zo min mogelijk energie verliezen. Buiten komen er nestkasten voor lokale vogels en insecten. Tijdens de bouw zorgen we voor zo min mogelijk restafval, beperking van overlast, en zo veel mogelijk scheiding van afval op de bouwplaats. Zo hebben we voor 1 sorteercentrum het certificaat Excellent van BREEAM NL Nieuwbouw behaald en voor 7 sorteercentra het hoogst haalbare certificaat Outstanding. 
 • Actief meewerken aan MVO-onderzoeken VBDO
  We werken actief mee aan MVO-onderzoeken van onder andere de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). VBDO komt op voor de belangen van institutionele en particuliere beleggers die willen bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Hun onderzoeken hebben onder andere betrekking op verantwoord belastingbeleid. 
 • Lean and Green
  Lean and Green is een stimuleringsprogramma voor bedrijven en overheid om tot hogere duurzaamheidsprestaties te komen. Lean and Green heeft PostNL Pakketten in 2018 de Lean and Green tweede Ster toegekend op basis van onze milieuprestaties. Daarmee behoort PostNL tot de koplopers in Nederland. 
 • Workforce Disclosure Initiative
  Het Workforce Disclosure Initiative (WDI) is opgericht met als doel het verbeteren van de door beursgenoteerde ondernemingen verstrekte gegevens over de omgang met medewerkers in de directe bedrijfsactiviteiten en de keten. In 2020 heeft PostNL deelgenomen aan het WDI. De resultaten van het onderzoek worden 31 maart 2021 gepubliceerd. 
 • Charter Diversiteit
  De Charter Diversiteit is een intentieverklaring en richt zich op werkgevers uit de publieke en private sector. Ondertekenaars dragen bij aan het vergroten van de diversiteit en inclusie op de werkvloer. PostNL ondertekende de charter in 2015 als één van de eerste partijen. 
 • Talent naar de Top
  Talent naar de Top is een stichting met een maatschappelijke doelstelling voor meer divers talent in de (sub)top. De charter is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen VNO-NCW, de FNV, de SER en vertegenwoordigers van bedrijven en de Ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. PostNL heeft de charter ondertekend en in 2019 de Talent naar de Top Diamant Award ontvangen.