Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Den Haag, 16 april 2019 - Vandaag heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA) van PostNL N.V. de jaarrekening over 2018 vastgesteld en het voorstel tot uitkering van dividend goedgekeurd. Aan de houders van gewone aandelen zal een dividend van € 0,24 per gewoon aandeel worden uitgekeerd. Hiervan is € 0,07 als interimdividend uitgekeerd. Het slotdividend bedraagt € 0,17 en zal, naar keuze van de aandeelhouder, in contanten of gewone aandelen worden uitgekeerd.

Marike van Lier Lels is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar en Thessa Menssen is herbenoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen van PostNL heeft Herna Verhagen voor vier jaar herbenoemd als CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van PostNL.

Daarnaast heeft de AVvA de volgende besluiten genomen:

  • Het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de door hen uitgevoerde taken voor zover daarvan blijkt uit de jaarrekening 2018 of aan de algemene vergadering van aandeelhouders bekend is gemaakt.
  • Ernst & Young Accountants LLP is herbenoemd als accountant van PostNL.
  • Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen tot 16 oktober 2020. Deze bevoegdheid zal zijn beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal op het moment van uitgifte.
  • Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen tot 16 oktober 2020. Deze bevoegdheid zal zijn beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal op het moment van uitgifte.
  • Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen door PostNL tot 16 oktober 2020. Deze bevoegdheid zal zijn beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal per 16 april 2019.

De relevante documenten, zoals de presentatie, de besluiten en de uitslagen van de stemmingen worden in de komende dagen beschikbaar gesteld op de website van PostNL.

Dividend

De aandelen PostNL noteren op 18 april 2019 ex-dividend. De dividend registratiedatum is 23 april 2019. Aandeelhouders kunnen van 24 april 2019 tot en met 8 mei 2019 hun keuze maken tussen uitkering van dividend in aandelen of in contanten. Als er geen keuze wordt gemaakt, dan wordt het dividend in contanten uitbetaald. De als stockdividend uit te keren aandelen worden volgestort ten laste van de agioreserve als onderdeel van de uitkeerbare reserves, vrij van bronbelasting. De omwisselverhouding geschiedt op basis van de naar volume gewogen gemiddelde koers (VWAP) van alle op Euronext Amsterdam verhandelde aandelen PostNL op 6, 7 en 8 mei 2019. Het streven is de waarde van het stockdividend, gebaseerd op VWAP, afhankelijk van afronding, premievrij te laten zijn. Er is geen handel in rechten op stockdividend. Het dividend wordt vanaf 10 mei 2019 betaalbaar gesteld.

Disclaimer

Dit persbericht bevat voorkennis in de betekenis van artikel 7 (1) van de EU Verordening marktmisbruik.

Gepubliceerd op 16 april 2019 om 18.45 uur