Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Den Haag, 14 april 2020 - Vandaag heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA) van PostNL N.V. de jaarrekening over 2019 vastgesteld. Ad Melkert en Jeroen Hoencamp zijn benoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar.

Daarnaast heeft de AVvA de volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van het dividend over 2019. Er wordt geen slotdividend uitgekeerd. 
  • Het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de door hen uitgevoerde taken voor zover daarvan blijkt uit de jaarrekening 2019 of aan de algemene vergadering van aandeelhouders bekend is gemaakt. 
  • Positieve advisering over het bezoldigingsverslag zoals opgenomen in het bestuursverslag 2019. 
  • Vaststelling van het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. 
  • Wijziging van de statuten van PostNL N.V. 
  • Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen tot 14 oktober 2021. Deze bevoegdheid zal zijn beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal op het moment van uitgifte. 
  • Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen tot 14 oktober 2021. Deze bevoegdheid zal zijn beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal op het moment van uitgifte. 
  • Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen door PostNL tot 14 oktober 2021. Deze bevoegdheid zal zijn beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal per 14 april 2020. 
De relevante documenten, zoals de presentatie, de besluiten en de uitslagen van de stemmingen zullen in de komende dagen beschikbaar worden gesteld op de website van PostNL.