Markt en regelgeving

In Nederland worden de belangrijkste juridische kaders voor de activiteiten van PostNL gesteld door de Postwet 2009, het Postbesluit 2009 en de Postregulering 2009. Deze bevatten onder meer de vereisten die verbonden zijn aan de Universele Postdienst (UPD). In Nederland is PostNL aangewezen als uitvoerder van de UPD.

De minister van Economische Zaken heeft politieke verantwoordelijkheid voor de postmarkt, en wordt gecontroleerd door de Tweede Kamer. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is de onafhankelijke toezichthouder op zowel de UPD als de gehele postmarkt.
Daarnaast is PostNL onderworpen aan Europese en internationale regelgeving, zoals de afspraken binnen de UPU (Wereldpost Unie) en de Europese Postrichtlijn.

Lees meer over de UPD Lees meer over internationale regelgeving

Toekomst van de postmarkt

Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft in juli 2017 een rapport gepubliceerd over de toekomst van de Nederlandse postmarkt. Het rapport concludeert dat een betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede UPD onder druk staat als gevolg van de dalende postvolumes. Het EZ-rapport vormt input voor de lange termijn beleidsanalyse van de postmarkt. Naar aanleiding van dit rapport is op verzoek van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat een maatschappelijke dialoog over de postmarkt, de “postdialoog,” uitgevoerd door mevrouw Oudeman. Naar aanleiding van de uitkomst van deze postdialoog en diverse onafhankelijke onderzoeken heeft de Staatssecretaris op 15 juni 2018 een brief naar de Tweede Kamer gezonden met haar conclusies en aanbevelingen ten aanzien van de toekomstige inrichting van de postmarkt. Deze aanbevelingen vormen de basis voor een nieuwe wetgevings- en beleidsagenda die een betaalbare en toegankelijke postvoorziening garandeert.

Lees meer in de brief gedateerd op 15 juni 2018

PostNL en Sandd hebben, mede op grond van dit advies en de uitkomst van de politieke discussie, waaruit brede steun bleek voor consolidatie, in februari 2019 aangekondigd om samen één sterk landelijk postnetwerk voor heel Nederland te willen vormen. Na de afwijzing van de vergunning door ACM is eind september 2019 op aanvraag van beide bedrijven een vergunning voor de concentratie toegekend door de Staatssecretaris op grond van artikel 47 van de Mededingingswet. Aan deze vergunning zijn echter wel een aantal voorwaarden gesteld, waaronder een rendementsbeperking op het postbedrijf, voorwaarden voor toegang tot het PostNL netwerk en voorwaarden op het gebied van werkgelegenheid.

Lees meer in de brief gedateerd op 27 september 2019

PostNL en Sandd zijn nu bezig om de samenvoeging uit te voeren om één sterk landelijk postnetwerk voor heel Nederland te vormen.

Aanmerkelijke Marktmacht

Sinds 2014 is in de Postwet 2009 vastgelegd dat de ACM maatregelen kan treffen in het kader van Aanmerkelijke Marktmacht (AMM). Dit geeft de ACM de mogelijkheid om een postvervoerbedrijf met bewezen AMM verplichtingen op te leggen, die betrekking hebben op de voorwaarden waaronder dit postvervoerbedrijf toegang tot zijn netwerk moet verlenen aan andere postvervoerders. In juli 2017 heeft de ACM in dit kader het Marktanalysebesluit 24-uurs zakelijke post gepubliceerd. PostNL is tegen dit AMM-besluit in beroep gegaan. Het College Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft het Marktanalysebesluit van juli 2017 op 3 september 2018 vernietigd. Op 21 december 2018 heeft ACM een nieuw concept-Marktanalysebesluit gepubliceerd. Inmiddels heeft ACM voor de toegang tot het netwerk een advies uitgebracht aan de Staatssecretaris naar aanleiding van de vergunningsverlening voor de fusie tussen PostNL en Sandd; zie ‘Toekomst van de Postmarkt”. Dit advies is door de Staatssecretaris overgenomen.

Lees meer over toegangsregulering en AMM

Overige regelgeving en Geschillencommissie

PostNL heeft te maken met diverse wet- en regelgeving op zowel nationaal als internationaal gebied. Naast de verplichtingen die uit de Postwet 2009 volgen, zijn dat onder meer de Mededingingswet en de Wet bescherming persoonsgegevens. Ook is er een onafhankelijke Geschillencommissie Post, die is ingericht volgens de Europese richtlijn voor alternatieve geschillenbeslechting. De Geschillencommissie Post behandelt klachten wanneer PostNL en de klant (de afzender) er samen niet uit komen.

Lees meer over overige regelgeving Lees meer over de Geschillencommissie Post

Bijgewerkt op 22 oktober 2019