Internationale regelgeving

De Wereldpostunie (Universal Postal Union, UPU) is een internationale organisatie en onderdeel van de Verenigde Naties. De Wereldpostunie coördineert het nationale postbeleid van de lidstaten. Het mondiale postnetwerk is gebaseerd op beslissingen die worden genomen door de overlegorganen van de UPU.

UPU-congres

Het hoogste besluitvormende orgaan van de UPU is het UPU-congres. Het laatste UPU-congres is gehouden in september-oktober 2016 in Istanbul, Turkije. Dit congres besloot tot een gematigde verhoging van de Terminal Dues tussen 2018 en 2021. Terminal Dues zijn de vergoedingen die de verleners van de universele postdiensten van lidstaten onderling aan elkaar in rekening brengen voor de overname en bezorging van inkomende internationale post. De gewijzigde vergoedingen voor deze poststromen reflecteren beter de behoeften van klanten, in het bijzonder voor transacties op het gebied van e-commerce. Het faciliteren van de e-commerce volumes is één van de topprioriteiten van de UPU. Dit ondersteunt PostNL in zijn strategie voor 2020. 

In lijn met de Europese postregelgeving steunt PostNL een verdeling van regelgevende en operationele taken van de UPU. Een voorstel van het UPU-congres om deze twee taken te integreren, is succesvol afgewezen dankzij samenwerking van de Europese postvervoerders en toezichthouders. Europese postvervoerders en regeringen blijven gecommitteerd om de UPU te hervormen en op die wijze de organisatie effectiever en efficiënter te maken.

Interconnect

Europese postale regulering

De Europese Commissie (EC) heeft, overeenkomend met de Digital Interne Markt -strategie, in mei 2016 een voorstel gelanceerd om de grensoverschrijdende pakketzendingen te reguleren. Het voorstel richt zich met name op de openbare tarieven voor pakketbezorging van de aanbieders van de Universele Postdienst en het voorziet in een verplichting om toegang tot het netwerk te verlenen onder controle van de nationale toezichthouder. Postbedrijven hebben via PostEurop, een samenwerking van de Europese nationale postbedrijven, nadrukkelijk hun zorgen kenbaar gemaakt over deze tussenkomst in een open, competitieve en groeiende markt. 

De Nederlandse regering heeft voorgesteld om niet te interveniëren met grensoverschrijdende pakketregulering, maar eerst de zelfregulerende maatregelen van de sector te evalueren. Verdere zelfregulerende initiatieven of overheidsacties op EU-niveau moeten op een grondige evaluatie van de huidige situatie gebaseerd zijn. De Nederlandse regering is er op dit moment niet van overtuigd dat er, in vergelijking met andere ongereguleerde markten, een gebrek aan informatie is ten aanzien van de markt voor grensoverschrijdende pakketdiensten. 

The EU Raadswerkgroep voor Post heeft de EC laten weten dat een aanzienlijk aantal Lidstaten een meer flexibele uitleg van de universele dienstverplichtingen verwacht in lijn met de veranderde consumentenbehoeften. Zonder deze flexibiliteit loopt de (financiële) duurzaamheid van de universele dienstvoorziening risico in sommige Lidstaten. Een voorstel tot aanpassing de EU-Postrichtlijn (laatste amendering in 2008) is voorzien voor 2020.

Postbeleid in andere Europese lidstaten

In tegenstelling tot Nederland hebben een aantal Europese lidstaten de UPD breder gedefinieerd. De UPD kan worden vrijgesteld van btw. De btw-vrijstellingen van de UPD zijn in de meeste lidstaten zijn aanzienlijk groter dan die in Nederland. Vanwege deze verschillen is de concurrentiepositie voor de activiteiten van Nexive en Postcon in respectievelijk Italië en Duitsland anders dan die in Nederland.