Gebruikersvoorwaarden Mijn Post

Artikel 1 - Definities

1.1 Definities 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

Adres
Het woon- en of verblijfadres van de Klant, bestemd voor bewoning (en dus geen (commerciële) bedrijvigheid) waarop de notificatie in het kader van de Dienst ziet.

Algemene voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden voor het gebruik van ‘Mijn Post’ 

App
De mobiele applicatie van PostNL waarmee Klant gebruik kan maken van de diensten van PostNL, waaronder de Dienst.

Dienst
Het versturen van een notificatie waarmee inzicht wordt gegeven in de Poststukken welke onderweg zijn naar het door de Klant aangegeven adres.

Klant
De natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die door zich te registreren via de App een overeenkomst aangaat met PostNL ten behoeve van de Dienst.

Overeenkomst
De Overeenkomst tussen PostNL en de Klant met betrekking tot de Dienst en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Poststuk(ken)
Een geadresseerde brief ten aanzien waarvan PostNL het postvervoer verricht, met een maximum formaat van 38 x 26,5 x 3,2 cm en een maximum gewicht van 2 kg, die in een straatbrievenbus kunnen worden gedeponeerd.

Artikel 2 - Toepasselijkheid en totstandkoming Overeenkomst

2.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst met betrekking tot het gebruik van de dienst ‘Mijn Post’, zoals hieronder omschreven, alsmede op alle informatie, aanbevelingen en/of (toekomstige) diensten die via de Dienst aan u worden geleverd, behoudens voor zover expliciet anders vermeld.

2.2

De Overeenkomst met betrekking tot de Dienst komt tot stand op het moment dat de Klant de Dienst met behulp van de door PostNL per brief toegestuurde activatiecode heeft geactiveerd.

Artikel 3 - Onderwerp

3.1

PostNL zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Dienst aan de Klant verlenen. De Dienst bestaat uit het via de App beschikbaar stellen van een notificatie inclusief afbeeldingen van de Poststukken, met een indicatie van het bezorgmoment van de desbetreffende Poststukken, voor zover niet uitgesloten voor de Dienst (zie 3.2).

Onderstaande Poststukken zijn uitgesloten voor de Dienst:

  • Poststukken die door PostNL niet volledig automatisch verwerkt kunnen worden;
  • Pakketten (Poststukken die niet voldoen aan het standaard brievenbusformaat 38 x 26,5 x 3,2 cm) en/of zwaarder zijn dan 2 kg);
  • Poststukken welke vervoerd worden door andere postbedrijven dan PostNL;
  • Ongeadresseerde Poststukken (zoals huis-aan-huis verspreide folders);
  • Poststukken verstuurd met Rembours;
  • Poststukken verstuurd met Betaalservice; 
  • Gerechtelijke brieven;
  • Poststukken verzonden door Buitenlandse Zaken en /of naar een NAPO (Netherlands Army Post Office Number) adres;
  • Aangetekende brieven;
  • Poststukken zwaarder dan 350 gram; 

3.3

Deze Dienst wordt uitsluitend uitgevoerd ten aanzien van Poststukken gericht aan het Adres van de Klant. Poststukken ten aanzien waarvan de Dienst wordt uitgevoerd zijn niet aan te merken als een geregistreerd poststuk.

3.4

Op PostNL rust de inspanningsverplichting om verplichtingen uit de Overeenkomst naar behoren na te komen.

3.5 

PostNL is gerechtigd voor de uitvoering van de Dienst, zonder uw voorafgaande toestemming, derden in te schakelen.

3.6 

PostNL is gerechtigd om gedurende de looptijd van de Overeenkomst de uitgesloten Poststukken, zoals vermeld in artikel 3.2, te wijzigen, zulks geheel naar eigen oordeel en inzicht.

3.7

PostNL heeft te allen tijde het recht om de Dienst alsmede deze Gebruikersvoorwaarden aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigingen. De Klant wordt van een dergelijke aanpassing, aanvulling en/of wijziging – voor zover het geen materiele wijziging betreft– tijdig geïnformeerd via een algemene kennisgeving. De Klant heeft vervolgens het recht de Overeenkomst te beëindigen tegen datum ingang wijziging.

3.8

In geval de Klant na kennisgeving van een wijziging als bedoeld in artikel 3.7, de Overeenkomst niet tegen datum ingang wijziging heeft beëindigd, wordt de Klant per datum inwerkingtreding van de wijziging geacht de wijziging te hebben geaccepteerd.

Artikel 4 - Duur en beëindiging

4.1 

De Overeenkomst treedt in werking op het moment dat de Klant via het elektronisch formulier de noodzakelijke gegevens voor de Dienst aan PostNL verstrekt en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De Overeenkomst kan op ieder gewenst moment en met onmiddellijke ingang worden beëindigd door deze Dienst uit te zetten in de App.

4.2 

PostNL is gerechtigd de Overeenkomst te allen tijde tussentijds en met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

4.3

Klant zal zich met betrekking tot het gebruik van de Dienst en de App onthouden van gedragingen in strijd met de wet en/of de goede zeden. PostNL heeft in een dergelijk geval het recht de Dienst met onmiddellijke ingang en zonder gehouden te zijn tot enige schadeloosstelling, buitengerechtelijk te ontbinden.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

5.1

PostNL is niet aansprakelijk voor enige schade, behoudens in gevallen van opzet of grove nalatigheid van leidinggevenden van PostNL.

5.2

Klant vrijwaart PostNL voor aanspraken van derden welke verband houden met het door PostNL uitvoeren van de overeengekomen Dienst.

Artikel 6 - Privacy

6.1

PostNL verwerkt voor deze Dienst alleen naam en adres. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt om de gevraagde Dienst te kunnen leveren. Afbeeldingen van uw Poststukken worden maximaal zes weken bewaard. De notificaties (alleen adres) worden maximaal 14 maanden bewaard. De gegevens worden niet aan derden verstrekt, behoudens voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. PostNL gebruikt de persoonsgegevens van de Klant die zij met deze Dienst verzamelt om de Klant goed van dienst te kunnen zijn, om haar eigen dienstverlening te verbeteren en om nieuwe diensten te kunnen ontwikkelen.

6.1

Voor vragen of klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kan Klant zich richten tot het Privacy Office van PostNL via privacy@postnl.nl. Klant kan zich met klachten tevens richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 7 - Gebruik van de Dienst

7.1

Gebruik van de Dienst is mogelijk voor Klanten van 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland. . Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren garandeert de Klant 18 jaar of ouder te zijn.

7.2

Voor gebruik van de Dienst dient de Klant de App te downloaden. Nadat de Klant de App heeft gedownload, kan de Klant zich via de App registreren voor de Dienst. Voor de uitvoering van de Dienst maakt PostNL gebruik van (een deel van) de door de Klant reeds opgegeven persoonlijke gegevens (naam en adres) in de App. Bij eventuele wijzigingen van de opgegeven persoonlijke gegevens dient de Klant PostNL onmiddellijk op de hoogte te stellen door deze persoonlijke gegevens in de App te wijzigen.

Artikel 8 - Algemeen

8.1

Indien enig artikel van deze Algemene Voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, zal dat artikel geacht te worden vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk de intentie benadert van het nietige of vernietigde artikel. De overige artikelen van de Algemene Voorwaarden blijven onverkort van kracht.

8.2 

PostNL behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen dan wel aan te vullen indien zulks vanuit bedrijfseconomisch dan wel operationeel perspectief gewenst is, waarbij zij in een dergelijk geval te allen tijde de redelijke belangen van Klant in acht zal nemen.

8.3

Klant is niet gerechtigd haar verplichtingen voortvloeiende uit deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

8.4

PostNL is te allen tijde gerechtigd haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze Overeenkomst over te dragen aan de aan haar gelieerde ondernemingen.

8.5

Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden.

8.6

In geval van vragen en/of klachten met betrekking tot de Dienst, dient de Klant zich te richten tot Klantenservice Consument via www.postnl/klantenservice.

8.7

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen welke voortvloeien uit de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage.